Pankkiautomaatit

Finanssisektorin regulaatiohaasteet sekä kustannussäästöjen hakeminen – onko asiakas unohtunut?

Finanssitoimiala on sopeuttamassa voimakkaasti toimintaansa alati muuttuvaan sääntely-ympäristöön. Kiristyvä ja monimuotoistuva sääntely lisää pankkien rahoituskustannuksia, sekä asettaa paineita kannattavuudelle etenkin uusien likviditeettisääntöjen ja pitkäaikaista rahoitusta koskevan sääntelyn kautta. Samaan aikaan perinteisten pankkien liiketoimintalogiikkaan kohdistuu paineita alan uusien, pienten toimijoiden tuomien innovaatioiden sekä ketterien toimintamallien kautta. Tulevaisuus näyttää entistä epävarmemmalta.

Regulaatiohaasteet, liiketoiminnan kustannukset ja koveneva kilpailu toimialan koetinkivinä

Pankeille 2010-luku on merkinnyt erityisesti liiketoiminnan painopisteiden uudelleen arviointia, regulaation hallintaa, kulujen karsimista ja sitä kautta tehokkuuden hakemista. Pankit ovat laajassa mittakaavassa vastanneet sääntelyyn erityisesti sisäisillä säästötoimenpiteillä, toimintoja ja konttoriverkostoa on karsittu ja prosessien automatisointia on viety pidemmälle. Lisäksi toiminnassa on pyritty yksinkertaistamaan ja karsimaan tarjottavia tuotteita, sekä muuttamaan asiakkaan kohtaamisen toimintatapoja tehokkuuden aikaansaamiseksi.

Sääntely näkyy asiakkaille

Tuloksia on jo saavutettu. Pankkien tuotto/kulu -suhde on kehittynyt Suomessa hyvin suotuisasti, eli kustannustalkoissa on jo nyt onnistuttu. Mutta miten on käynyt asiakasnäkökulman, onko asiakas unohtunut tai unohtumassa?

Pankeille sääntelyn kautta asetetut vaatimukset ovat toki näkyneet asiakkaille. Lainojen saatavuus ja hinnoittelu ovat muuttuneet riskiperusteisemmiksi ja marginaalit ovat leventyneet sääntelyn myötä. Asiakkaita on myös ohjattu hinnoittelun kautta toimimaan entistä enemmän verkossa itsepalveluperiaatteella. Henkilökohtaista palvelua saa edelleen, mutta se on aiempaa enemmän kohdennettu muun muassa sijoituspalveluihin tai varallisuudenhallintaan, kun taas muu henkilökohtainen palvelu on hinnoiteltu yhä korkeammalle maksullisten palvelupakettien ja palvelumaksujen myötä. Ilmaispalveluista on jo useimmissa tapauksissa luovuttu – myös hyvien asiakkaiden kohdalla.

Mistä jatkossa lainaa?

Rahoituksen saantikin on aiempaa tarkemmassa syynissä. Sekä henkilö- että yritysasiakkaan sopivuus arvioidaan aiempaa huolellisemmin, ja asiakkaan kokonaistilanne vaikuttaa entistä enemmän luoton hintaan. Uusien, aloittamassa olevien yritysten ja innovaatiotoiminnan rahoitusmahdollisuudet saattavat heiketä – juuri korkeariskiseksi mielletyn toiminnan takia. Suuret yritykset voivat kyllä saada lainoitusta suoraan pääomamarkkinoilta. Pankkien marginaalien ja palkkioiden kasvattaminen vaikuttaa erityisesti pk-sektoriin, joka on varainhankissaan riippuvainen pankkiluotoista.

Mitä asiakkaille jää kustannusjahdin jälkeen?

Asiakkaita ei ole kuitenkaan unohdettu. Sääntely- ja kustannustalkoot merkitsevät ja tulevat jatkossakin merkitsemään kiristyviä lainaehtoja, sekä asiakkaiden selkeämpää jakoa jyviin ja akanoihin. Samalla pankkien talkoot tuovat mukanaan myös uusia mahdollisuuksia. Asiakkaiden ahdinkoa helpottamaan kehitetään perinteisen antolainauksen rinnalle muun muassa pankkien ja pääomasijoittajien yhteisiä tuoteinnovointeja. Voimme odottaa jatkossa myös sijoittamiseen ja maksamiseen yhä erikoisempia uusia ratkaisuja. Tuskin jakelukanavien uudet ulottuvuudetkaan jäävät vain verkon ja mobiilin pankkiasioinnin varaan.

Timo Ankelo työskentelee KPMG:n Financial Services -toimialan liiketoiminnasta vastaavana partnerina Suomessa. Hän on toiminut tarkastuksen ja konsultoinnin eri tehtävissä lähes 25 vuoden ajan. Vapaa-aika kuluu lasten harrastusten parissa sekä puutarhan tarjoamissa haasteissa.
Digitalisaatio

Digitalisaatiolla Suomi ketteräksi

Digitalisaatio on luultavasti käytetyin termi kun kuvataan megatrendejä ja toiminnan tehostamista. Se tarkoittaa prosessien ja palveluiden sähköistämistä siten, että palvelut ovat saatavilla vuorokauden ajasta riippumatta, kaikkialta ja millaisella päätelaitteella tahansa.

Monelle tuttu esimerkki digitalisaatiosta on vakuutusyhtiön verkkopalvelu. Vakuutukset voi ostaa verkosta ja yleensä palvelu on integroitu reaaliajassa muihin järjestelmiin. Esimerkiksi autovakuutusta hankkiessa sovellus on yhteydessä Trafin tietokantaan, ettei kaikkia auton tietoja tarvitse itse naputella rekisteriotteesta nettilomakkeeseen.

Olennaista onnistuneessa digitalisaatiossa on ymmärtää, että pelkkä paperiprosessin siirto nettilomakkeeksi ei riitä, vaan koko prosessi pitää pystyä miettimään uudelleen joustavammaksi, sekä hyödyntää kaikkia niitä rajapintoja, joiden kautta loppukäyttäjän käyttökokemus saadaan mahdollisimman hyväksi. Käyttäjä pystyy vaihtamaan palveluntarjoajaa verkossa helposti ja se valikoituu ennen kaikkea käyttökokemuksen ja nopeuden mukaan.

Hyvin rakennettu verkkopalvelu onkin aina myös kilpailuetu. Kuluttaja saa vahinkoilmoitusta vastaan rahat tilille myös erilaisia kuponkeja täyttämällä, mutta nopeat ja tehokkaat automatisoidut prosessit – jotka eivät myöskään sido henkilötyötä – johtavat kustannusten alenemiseen ja parempaan asiakastyytyväisyyteen.

Tietoturva kansallisen palveluarkkitehtuurin keskiössä

Sipilän hallituksen tavoitteiden mukaisesti Suomi ottaa kymmenessä vuodessa tuottavuusloikan digitalisaation avulla. Julkishallinnon palveluiden digitalisoinnin myötä kansalaisia keskitytään palvelemaan sähköisten kanavien kautta.

Palveluiden digitalisoinnin edetessä esiin nousee luonnollisesti kysymyksiä tietoturvan ja tietosuojan tasosta. Palveluarkkitehtuurin käyttöönoton myötä kansalaiselle luvataan ”palvelulupauksena” ainakin kolme asiaa:

  1. Julkisen hallinnon palveluissa sitoudutaan kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran.
  2. Palveluarkkitehtuurin kautta vahvistetaan kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä.
  3. Varmistetaan tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä.

Verkkopalveluiden osalta on huomioitava myös mobiliteetin ja pilvipalveluiden vaikutus tietoturvan painopistealueisiin. Aikaisemmin, kun palvelut sijaitsivat omassa konesalissa, voitiin tietoturvaan panostaa hankkimalla riittävä määrä rautaa rajalle pitämään sivulliset poissa. Nyt käyttäjän digitaalinen identiteetti on kaiken keskiössä ja sen asianmukainen käsittely määrittelee palvelun luotettavuuden. Tällä hetkellä vahvoja tunnisteita tavallisen kansalaisen näkökulmasta ovat käytännössä vain pankkitunnisteet ja mobiilivarmenne, mutta tulevaisuudessa esimerkiksi kansallisen palveluarkkitehtuurin mukana syntyvä julkishallinnon tunnistamisen palvelu keskittyy tämän asian ratkaisemiseen.

Ja jos jotain digitalisoituvien verkkopalveluiden tietoturvasta pitää vielä erikseen alleviivata, niin esimerkiksi LähiTapiolan Bug Bounty on osoitus siitä, että alamme olla valmiit palveluiden digitaaliseen käyttöön ”ruudun molemmilla puolilla”.

Jukka LauhiaDirector Jukka Lauhia liittyi KPMG:n vahvuuteen Trusteq-yrityskaupan kautta alkuvuodesta 2015. Hän on rakentanut digitaalisen identiteetin ratkaisuja pohjoismaisille asiakkaille lähes 20 vuoden ajan. Trusteq on osa KPMG Advisory -palvelualuetta.

Megafoni-700x250

Liikuntatapahtumat tuottavat euroja ja elämyksiä

Kanadalainen voimistelun harrastaja Albert täytti tuona päivänä 84 vuotta. Lavajuontajan roolissa ehdotin 3 000 hengen yleisölle onnittelulaulun laulamista – ja niin me lauloimme, Albertille. Albert tuli myöhemmin luokseni, otti kyyneleet silmissä käsistäni kiinni ja sanoi: ”This was an honour, a special moment of my life.”  Ymmärsin vasta myöhemmin, että se oli myös minulle yksi hetkistä, jotka tulen muistamaan vielä pitkään.

Yli 21 000 osallistujaa yli 50 maasta ja viidestä maanosasta tekivät Gymnaestradasta osallistujajoukoltaan Suomen kaikkien aikojen suurimman kansainvälisen tapahtuman. Helsinki ja koko metropolialue täyttyivät kaikenikäisistä voimistelun harrastajista. Tapahtuma näkyi ja kuului Senaatintorilta Messukeskukseen ja Olympiastadionille.

Vaikutusten arvioiminen on osa tapahtumatoimintaa

Suomessa järjestetään vuosittain lukematon määrä liikuntatapahtumia. Tapahtumiin osallistutaan kilpailijoina, esiintyjinä, harrastajina, katsojina, huoltajina, työntekijöinä ja vapaaehtoisina. Suurempia tapahtumia haettaessa arvioidaan tapahtuman tuottamaa taloudellista vaikuttavuutta ja onneksi yhä useampi tapahtumajärjestäjä on jo huomannut tämän tiedon merkityksen. Mitä paremmin tiedämme tapahtumien vaikutuksista, sitä paremmat edellytykset tapahtumatoimintaa on kehittää. Taloudelliset vaikutukset syntyvät sekä ennen tapahtumaa sen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista, että tapahtuman aikana osallistujien ja yleisön käyttämästä rahasta. Talous- ja työllisyysvaikutusten lisäksi on kiinnostavaa ja tärkeää osata arvioida muitakin vaikuttavuuden osa-alueita, kuten esimerkiksi vaikuttavuutta osaamispääomaan, tapahtumapaikkakunnan ja alueen imagoon ja vetovoimaisuuteen, tai verkostojen syntymiseen.

Gymnaestrada syntyi suomalaisten voimisteluihmisten unelmasta, Voimisteluliiton ja kaupunkien yhteistyöstä, yritysyhteistyöstä ja eri seurojen ja organisaatioiden mukanaolosta. Tapahtumassa oli mukana myös yli 3 000 vapaaehtoista, joiden joukossa oli huomattavan paljon ihmisiä, joilla ei ollut taustalla omaa voimisteluharrastusta – vain halu olla mukana tekemässä ja mahdollistamassa yhtä suurtapahtumaa Suomessa.

Sooloilulla ei pötkitä pitkälle

Suomi tarvitsee menestyäkseen tapahtumia, jotka tuottavat taloudellista, työllistävää ja sosiaalista pääomaa. Tapahtumat eivät synny kenenkään sooloiluna, vaan taustalle tarvitaan monipuolista osaamista, verkostoja ja kumppanuuksia. Näissä verkostoissa toiminen, sekä oman roolin ja uusien merkitysten löytäminen omaan liiketoimintaan on myös yrityksiä kiinnostava asia. Urheilu- ja liikuntakentän on kyettävä rakentamaan toimintatapa ja alusta, joka helpottaa yrityksiä ja organisaatioita lähtemään mukaan: sisällöntuottajiksi, palveluntarjoajiksi tai taloudellisiksi kumppaneiksi, tuottamaan tunne-elämyksiä.

Urheilun kentällä tapahtumia on päivittäin, joka päivä jossain pelataan, juostaan, kilpaillaan…Myös suurtapahtumia Suomessa on säännöllisesti, mutta on tärkeää rakentaa pitkäjänteinen tahtotila tapahtumien saamiseksi ja niiden hyödyntämiseksi. Tapahtumien vaikutuksia arvioimalla ja ennakoimalla tapahtumia voidaan hyödyntää nykyistä kokonaisvaltaisemmin.

Tunnevaikutusten mittaaminen on vaikeaa ja harvinaista. Kuitenkin juuri tunne, se mitä koemme, mihin pääsemme osalliseksi ja mikä saa innostumaan, huutamaan, itkemään, heiluttamaan lippua…se on tapahtuman suola ja sokeri. Minä muistan edelleen Albertin elämää nähneet kädet käsissäni ja ymmärsin vasta myöhemmin, että se oli myös minulle ”… a special moment of my life”.

Sirpa Korkatti on työskennellyt asiantuntijana KPMG:n Sports Advisoryssä vuoden alusta lähtien. Sitä ennen hänelle on kertynyt monipuolista kokemusta eri urheilujärjestöistä niin työntekijänä kuin luottamusjohtajana.

Sipi on intohimoinen urheilunainen, joka viihtyy erinomaisesti niin hiihtoladulla kuin pelikatsomossakin sekä urheilutapahtumien kuuluttajana ja tunnelman luojana.

Kyberturvallisuus kunnissa

Ovatko kunnat vastuussa Suomen kyberturvallisuudesta?

Kyberturvallisuuden fokus on yleensä kriittisen infrastruktuurin turvaamisessa ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpidossa. Merkittävä osuus tästä kriittisestä infrastruktuurista on kuntien tai kuntien liikelaitosten omistuksessa ja vastuulla. Hyvin keskeisessä roolissa ovat muun muassa veden- ja sähkön tuotanto ja jakelu sekä terveydenhuolto. Näiden kaikkien toimintojen tulee toimia häiriöttä, eikä kyseisten järjestelmien toimintaan saisi pystyä vaikuttamaan esimerkiksi kyberrikollisuuden keinoin.

Suomessa on kuluneen vuoden aikana ollut lukuisia IT-järjestelmiin kohdistuneita häiriöitä ja hyökkäyksiä. Julkisuudessa on ollut muun muassa pankki- ja telesektorin ongelmia. Kaiken työssä näkemäni ja kokemani perusteella kuntien kriittisen infrastruktuurin tietojärjestelmien turvallisuuden tila on huolestuttavan heikolla tasolla, joten häiriöt ja tietomurrot ovat hyvin todennäköisiä.

Kuntien hallussa paljon arkaluontoista tietoa

Kuntien hallussa on paljon tietoa, kuten esimerkiksi potilastietoja, joiden suojaamiseen on lakisääteisiä velvoitteita. Loppukesästä julkisuudessa oli Ashley Madison -tietovuoto, jossa palveluun liittyviä tietoja käytettiin palveluntarjoajan ja käyttäjien kiristämiseen ja lopulta tiedot julkaistiin. Ihmisten yksityiselämään liittyvien tietojen julkaiseminen on tiettävästi johtanut lukuisiin avioeroihin ja jopa itsemurhiin. Voisiko sama tapahtua potilastietojen osalta?

Alkuvuodesta puolestaan raportoitiin tapaus, jossa hakkerit olivat aiheuttaneet tietojärjestelmien kautta fyysistä tuhoa saksalaiselle terästehtaalle. Jo vuonna 2011 tunkeutujat häiritsivät Illinoisin vedenjakelua tietojärjestelmien kautta. Sähköverkot, sähkön jakelu ja tuotanto ovat olleet hyökkäyksen kohteena jo useita kertoja ja usein hyökkäykset ovat myös olleet onnistuneita. Miksi näin ei voisi tapahtua Suomessa? Kysymys taitaa enemmänkin olla, että milloin näin tapahtuu.

Tarvitaanko kunnille tietoturvavelvoite?

Kehitystä on tapahtunut siinä suhteessa, että nykyisin tietoturva-asioita mietitään ja tehdään liiketoiminnallisista lähtökohdista, eikä taustalla tarvitse aina olla velvoittavia normeja. Toisaalta monessa paikassa tietoturvatyö nähdään myös kulueränä, jonka takaisinmaksuaikaa on vaikea määritellä ja riskejä helppo vähätellä. Tietoturvatasot eivät toistaiseksi ole suoraan kuntia velvoittavia, mutta käytäntö on lisääntynyt ja keskustelua asiasta käydään. Lisäksi on toki muitakin säädöksiä, jotka velvoittavat kuntia suojaamaan muun muassa henkilötietoja ja potilastietoja riittävällä tavalla.

Tietoturvatasojen epäsuora velvoittavuus tulee muun muassa viranomaisyhteistyön kautta Tuve-verkkoon liittyen. Toinen esimerkki on kuntien yhteinen KY-verkko, josta on liittymä myös valtion VY-verkkoon. KY-verkkoon liittyville verkoille ja järjestelmille asetetaan tietoturvavaatimuksia, joiden toteuttamisen ja toteen näyttämisen pohjana ovat tietoturvatasot. Valtionhallinnossa on työn alla myös varautumisen sekä jatkuvuuden hallinnan VAHTI-ohje, joka voi toimia hyvänä ohjenuorana myös kunnissa.

Tietoturvallisuuteen liittyvät asiat ja vaatimukset on järkevää pitää mielessä ja huomioida jo hankintojen, palveluiden digitalisaation ja toiminnan sekä prosessien kehittämisen alkuvaiheessa. Näin uusista palveluista ja ratkaisuista saadaan turvallisia ja vikasietoisia jo käyttöönottovaiheessa.

Mika LaaksonenKPMG:n tietoturvapalveluista vastaava Partner Mika Laaksonen tarkastaa ja kehittää KPMG:n asiakkaiden tietoturvaa jo toisella vuosituhannella. Voit tutustua myös Mikan osaston ylläpitämään tietoturva-asioita syvällisemmin käsittelevään blogiin Hacking through complexity.
Lisaa-innovaatiota

Lisää innovaatioita

Harva mielenosoituslakana on toiminut niin tehokkaasti, kuin viime viikolla hallituksen leikkauksia vastustavassa mielenosoituksessa nähty. Plakaatin viesti oli ytimekäs: työntäkää innovaatiot perseeseenne. Eivät taitaneet mielenosoittajat tietää innovaatioista juuri mitään, mutta onnistuivat herättää keskustelua innovaatioista, niiden merkityksestä liiketoiminnassa ja innovaatiopolitiikkamme tehottomuudesta. Kiitos heille siitä.

Ei kukko käskemällä laula

Suomalaisen yrityksen innovaatiopyrkimyksissä on usein kaksi ylipääsemätöntä haastetta. Toinen on se, että ei ole ymmärretty innovaation ja sen kehittämisen olemusta. Hallitus ja johto antavat organisaatiolle, usein kehitysyksikölle, toimeksiannon tai käskyn: nyt pitää keksiä uutta liiketoimintaa, nyt tarvitaan innovaatioita. Tilanne on sama kuin stand-up koomikolla anopin merkkipäivävastaanotolla: Hei Joni, kerro meille vitsi! Sillä sekunnilla ei tule mieleen ensimmäistäkään, aivot käyvät ylikierroksilla, mitään ei tapahdu ja paniikki iskee. Tiedätte tunteen. Eivät innovaatiotkaan käskemällä synny. Innovaatiot syntyvät uteliaisuudesta ja oivaltamisesta, tunnettujen asioiden yhdistämisestä uudella tavalla, mutaatioilla. Innovaatiot edellyttävät ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta kokeilla uutta. Tässä piilee se toinen haaste.

Våga vinna

Ruotsalaisilla on sanonta: våga vinna. Suomeksi, uskalla voittaa. Suomalaisesta luonteesta löytyy helpommin pelko epäonnistumisesta ja siihen liittyvästä häpeästä. Tämä johtaa meillä helposti siihen, että pidämme kiinni siitä mitä meillä on ja puolustamme sitä. Kaikki uusi ja vieras on meille uhka ja siksi haluamme torjua sen. Mustasukkaisesti puolustamme olemassa olevaa bisnestämme samalla kun uusi orastava liiketoiminta samassa konsernissa vie meiltä investointiresursseja ja lähestyy asiakkaitamme uusilla palveluilla ja tuotteilla, jotka pahimmassa tapauksessa kannibalisoivat meidän vanhaa tarjontaamme.

Kilauta kaverille

Professori Costas Markides kiteyttää: Strateginen innovaatiotoiminta on löytöretki uuteen. Se on uuden kohderyhmän, arvolupauksen (mitä) ja/tai toimintatavan (miten) löytäminen. Uuden löytäminen edellyttää avointa ja uteliasta mieltä ja kykyä ajatella asioita uudella tavalla. Avoin innovaatio on sitä, että etsimme ratkaisuja ja mahdollisuuksia yrityksemme ulkopuolelta sieltä, mistä emme aikaisemmin ole etsineet. Innovaatiot syntyvät usein niin, että löydämme ulkoa jotakin, ja oivallamme miten sitä voisi soveltaa omassa liiketoiminnassamme ja luoda uutta liiketoimintaa. Ideoita voi löytyä toiselta toimialalta, toimittajilta, uudesta teknologiasta tai kilpailijalta. Huomattavan moni innovaatio juontaa juurensa luontoon. Joskus taas kannattaa yksinkertaisesti kysyä yleisöltä tai kilauttaa kaverille.

Innovaatiostrategian kolme peruspilaria

Tuloksekas innovaatiotoiminta edellyttää toimivan strategian. Innovaatiostrategiasta on helppo puhua, mutta käytännössä sitä on varsin vaikea toteuttaa. Hyvät edellytykset voi jokainen kuitenkin luoda näillä kolmella peruspilarilla:

  • Avoimen, ennakkoluulottoman ja kokeilunhaluisen ilmapiirin luominen
  • Avoimeen innovaation perustuvan lähestymistavan jalkauttaminen
  • Kokeilukulttuurin luominen, jossa ei pelätä epäonnistumista

Kun kerran perustukset ovat kunnossa, niin innovaatiostrategian määrittäminen on paljon helpompaa. Minkälaista innovaatiostrategiaa teillä toteutetaan?

Kim LehtoDirector Kim Lehto vastaa KPMG:n teollisuustoimialan palveluista Suomessa ja toimii osana KPMG:n strategiaryhmää. Liikkeenjohdon konsulttina hän on toiminut parikymmentä vuotta.

Vapaa-aika kuluu mukavasti lasten harrastuksen parissa, mökillä tai merellä. Myös viheriöt kutsuvat ylläpitämään golftasoitusta.

Pelto auringossa

Aurinkoista kesää!

KPMG toivottaa hyvää kesää! Blogi jää kesätauolle, palaamme uusin kirjoituksin jälleen elokuussa. Nautinnollista lomailua ja auringonpilkahduksia kaikille lukijoillemme!

Kohti kestävää arvonluontia

Kohti kestävää arvonluontia

Miltä teknologiayrityksen tuloslaskelma näyttäisi, jos siinä huomioitaisiin asiakkaiden päästövähennysten yhteiskuntataloudellinen arvo? Millaista sosiaalista pääomaa lisäävää arvoa mobiiliratkaisuja tarjoava yritys luo asiakkailleen? Kuinka suuri yhteiskuntataloudellinen hyöty syntyy jätteiden käytöstä raaka-aineena? Miten sähkökäyttöisen joukkoliikenteen kannattavuus muuttuu, kun sen ympäristö- ja sosiaaliset hyödyt huomioidaan rahassa?

Eräs keskeisimmistä käsitteistä yritysvastuussa tänä päivänä on arvo, tai tarkemmin arvonluonti. Arvonluonnin määritelmiä on monia, mutta yritysmaailmassa se on ensisijaisesti taloudellista arvon luontia osakkeenomistajille voiton, osinkojen ja pääoman kertymän muodossa. Kutsumme tätä liiketaloudelliseksi arvoksi, joka on globaalin talousjärjestelmän keskipisteessä. Yritysjohtajien tehtävänä on luoda liiketaloudellista arvoa. Sitä heiltä odottavat sekä sijoittajat että media, ja siihen perustuu myös heidän palkitsemisensa.

Liiketaloudellisen arvon lisäksi on olemassa toinen liitännäinen arvonluonti, jonka painoarvo kasvaa jatkuvasti yritysten agendoilla. Kyseessä on yhteiskuntataloudellinen arvonluonti.

Mitä on yhteiskuntataloudellinen arvo ja miten sitä luodaan?

Yritykset luovat arvoa yhteiskunnalle kolmella tavalla:

  • Taloudellisesti, muun muassa maksamalla veroja, luomalla työpaikkoja ja maksamalla palkkaa työntekijöille.
  • Sosiaalisesti, esimerkiksi tuottamalla hyödykkeitä ja palveluita, jotka parantavat ihmisten elämää.
  • Ympäristö huomioon ottaen, esimerkiksi tuottamalla uusiutuvaa energiaa, hyötykäyttämällä jätettä tai tuottamalla hyödykkeitä ja palveluita, jotka kohentavat ympäristön tilaa.

Samalla yritykset kuitenkin saattavat pienentää yhteiskuntataloudellista arvoa harjoittaessaan liiketoimintaa, esimerkiksi jos ne sekaantuvat lahjontaan, maksavat alhaisia palkkoja tai kuormittavat ympäristöä.

Miksi sinun on tärkeää ymmärtää yhteiskuntataloudellista arvonluontia?

Regulaatio kannustaa yritystäsi luomaan yhteiskuntataloudellista arvoa. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa päästökauppa, epäterveellisten hyödykkeiden verottaminen ja raportointivaatimusten lisääminen.

Myös sidosryhmät kuten työntekijät, asiakkaat, paikallisyhteisöt ja kansalaisjärjestöt odottavat, että yrityksesi luo arvoa yhteiskunnalle, eikä vain osakkeenomistajille.

Lisäksi on muistettava, että markkinat muuttuvat jatkuvasti. Uusilla teollisuudenaloilla, jotka luovat arvoa yhteiskunnalle ratkaisemalla sosiaalisia ja ympäristöongelmia, on valtava liiketoimintapotentiaali. Älykkäät kaupunkiteknologiat, kiertotalouden konseptit ja uusiutuvan energian ratkaisut ovat tästä muutamia esimerkkejä.

Miten mitata yrityksen luomaa – ja tuhoamaa – arvoa yhteiskunnalle?

Yhteiskuntataloudellisen arvon laskeminen ei ole uutta. Suomessa liikenteen väylähankkeiden taloudellisen arvioinnin yhteydessä päästöt ja melu on arvioitu jo 1990-luvulla. Muoti- ja urheiluvaatevalmistaja Puma julkaisi ympäristövaikutukset sisältävän tuloslaskelmansa jo neljä vuotta sitten.

On olemassa runsaasti dataa, jonka perusteella yhteiskunnallinen arvo on laskettavissa taloudellisin termein. Tarve yritysten toiminnan ja investointien yhteiskuntataloudellisen arvonluonnin arvioimiseksi on ilmeinen ja kiinnostus suuri. On kuitenkin hyväksyttävä, että data ja metodologiat eivät salli yhtä vahvoja arvioita, kuin puhtaat finanssilaskelmat. Tästä huolimatta metodologiat mahdollistavat luotettavan tavan tunnistaa, vertailla ja hallita keskeisimmät elementit yrityksen arvonluonnissa, ja antavat eväät vastata sidosryhmien odotuksiin. Euromääräisen hintalapun laskeminen arvonluonnille voi mullistaa yritysvastuun kentän.

Talousosaaminen ja yritysvastuu käsi kädessä

Harva johtajana toimiva rahoituksen ja yritystalouden ammattilainen on samalla yritysvastuun osaaja. Yritysvastuu ei ole ollut osa jokapäiväistä työtä, eikä yritysvastuun terminologia tai kieli ole tuttua. Ennen kuin tämä kuilu yritysvastuuosaajien ja taloussammattilaisten välillä saadaan poistettua, yritysvastuulla tulee olemaan haasteita saavuttaa asema, jonka se ansaitsee – jotta johtajat onnistuisivat työssään paremmin.

Jos yrityksesi luo arvoa sekä liiketaloudellisesti että yhteiskuntataloudellisesti, sillä on vankka jalansija myös tulevaisuudessa. Suomi tarvitsee yrityksiä, joilla on kerrottavanaan menestystarinoita arvonluonnista.

KPMG on kehittänyt KPMG True Value-metodologian, jonka avulla esimerkiksi yritysten, investointien ja projektien sekä liiketaloudellista että yhteiskuntataloudellista arvonluontia voidaan mitata euroissa.

Käy lukemassa myös edelliset blogikirjoitukseni “Kyvykäs sijoittaja osaa raportoida ja sijoittaja arvostaa” sekä ”Edelläkävijä kääntää yritysvastuun riskit ja mahdollisuudet euroiksi”.

tomas-otterstrom-100x100Partner Tomas Otterström vastaa KPMG:n vastuullisen sijoittamisen, ilmasto- ja yritysvastuun palveluista. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnin, sijoitus- ja varainhoitotoiminnan sekä yritysvastuun johtotehtävistä.

Vapaa-aikaansa Tomas viettää perheensä kanssa sekä sulkapalloa jahdaten, johtamiskirjoja lukien että elämysmatkailua harrastaen. Hän on myös hyvän ruuan ystävä.