Kyberturvallisuus ja kasvuyrityksen johdon to do

Modernit organisaatiot ovat aiempaa riippuvaisempia teknologiaratkaisuista ja digitaalisessa muodossa tallennetusta tiedosta. Tietoturva kulkee käsi kädessä tämän kehityksen kanssa, mutta miten yritysjohto voi saada henkilöstön ottamaan tietoturvan vakavasti?

Kilpailuetua haetaan viimeisintä teknologiaa hyödyntämällä ja prosesseja voidaan viedä läpi automatisoidusti, aiempaa nopeammin. Tämä on yksi keskeinen syy sille, että kyberturvallisuus kuuluu hallituksen ja ylimmän johdon agendalle, eikä tulisi enää olla vain IT:n agendalla. Kyberturvallisuus ei myöskään ole yksinomaan tekninen ja riskienhallintaan liittyvä asia, vaikka ne ovatkin oleellisia kyberturvallisuuteen liittyviä asioita. Tänä päivänä myös sijoittajat, viranomaiset, asiakkaat ja regulaattorit enenevässä määrin haastavat hallituksen jäseniä aktiivisesti osoittamaan huolellisuutta ja hyvää kyberturva ja tietosuoja-asioiden hallintaa.

Triljoonan dollarin tietovuodot

Taloudellisesti tarkasteltuna kyberrikollisuus, haittaohjelmahyökkäykset ja tietovuodot aiheuttivat vuonna 2017 globaalilla tasolla ennätyskustannukset, arviolta jopa triljoona dollaria. Vuosi 2018 alkoi lähes kaikkia tietokoneita koskevien prosessorien arkkitehtuuriin liittyvien Meltdown- ja Spectre- haavoittuvuuksien merkeissä. Yksi riskienhallinnan ja myös liiketoiminnan strategisen suunnittelun kulmakivistä on tuntea oma liiketoimintaympäristö, sen muutokset, alan trendit ja globaalit sekä paikalliset uhat.

PK-yritysten digiloikkaa tarvitaan

Vaikka digitalisaatiosta ja kyberturvallisuudesta puhutaankin paljon, ei tämä ole riittävästi heijastunut PK-yritysten arkeen. Kauppakamarien alkuvuonna 2015 toteuttama PK-hallitusbarometri osoitti, ettei Suomessa hallituskokoonpanoissa digiosaaminen ole keskeisessä roolissa. Enemmistö kyselyyn vastanneista ei pitänyt uuden teknologian osaamista erittäin tärkeänä tai tärkeänä hallituksen jäsenen osaamisalueena. Vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2017 edelleen 43 prosenttia vastaajista ei näe uuden teknologian osaamista liiketoiminnassa lainkaan tärkeänä hallituksen jäsenille. Miten PK-yritykset menestyvät tulevaisuudessa, jos lähes puolet ylimmästä johdosta ei koe teknologian osaamista ja ymmärtämistä tärkeäksi?

Yritysjohto voi vaikuttaa yleiseen asenteeseen pitkälti omalla esimerkillä. Vaikka digitalisaatio ja kyberturvallisuus eivät olisikaan oman organisaation tai osaamisen keskipisteessä, kannattaa ainakin seuraavat kysymykset esittää:

1 Miten kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet on huomioitu strategiassamme?
2 Mitkä ovat oleellisimmat kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja miten ne kohdistuvat ja vaikuttavat organisaatioomme?
3 Olemmeko riittävän hyvin suojautuneita ja varautuneita siihen, että 100 prosentin suojausta ei ole? Millä perusteella? Miten toimisimme tietomurtotapauksessa?
4 Miten organisaatiossamme on vastuutettu tietosuoja, tietoturva ja kyberturvallisuus?
5 Mitä kyberturvallisuuteen investoidaan ja miten näitä investointeja seurataan? Millaisia mittareita on käytössä?

 

Mika Laaksonen
KPMG:n tietoturvapalveluista vastaava Partner Mika Laaksonen tarkastaa ja kehittää KPMG:n asiakkaiden tietoturvaa jo toisella vuosituhannella. Voit tutustua myös Mikan osaston ylläpitämään tietoturva-asioita syvällisemmin käsittelevään blogiin Hacking through complexity.

Yrityskauppa – ”trendikkäiden” yritysten monimutkainen prosessi vai nykypäivän normi yrittäjän omistaja-arvonluonnissa?

Kun suomalainen mieshiihtäjä viimeksi, ennen Iivoa, voitti olympiakultaa 50 kilometrin hiihdossa, maailma oli monella tapaa erilainen. Niin myös yritysmaailma.  Yrittäjäksi lähtökohtaisesti alettiin tai pakon edessä jouduttiin, jotta saatiin elinkeino. Yrityskaupat olivat pääsääntöisesti jotakin, mitä Ameriikan veljet teki rapakon takana ja näistä luettiin sunnuntain Hesarin talousosiosta.

Yrityskaupat yrittäjän työkalupakissa

Tänä päivänä syy aloittaa yritystoiminta voi kummuta harrastuksesta, kutsumuksesta tai yhtiön perustamisen ja yrittäjänä toimimisen näkemisestä sijoitustoimintana, jonka tarkoituksena on tuottaa omistajilleen mahdollisimman korkeaa tuottoa. Myös yrityskaupat ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana yrittäjän työkalupakkia omistaja-arvon kasvattajana. On turha kysellä, kuinka moni start-up -yrittäjä tavoittelee menestyksekästä ”exitiä”, jossa yhtiöön sijoitettu pääoma ja lukemattomat työtunnit ulosmitataan korkojen kera. Myös kasvun tai kustannustehokkuuden mahdollistajana tai reittinä uusille markkinoille, uusiin tuotteisiin tai osaamiseen ja teknologiaan, yrityskaupat tarjoavat usein tarpeellisen ja nopean keinon hyödyntää nopeasti muuttuvien markkinoiden luomat uudet mahdollisuudet yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Yrityskaupan ajurina voivat hyvin olla teknologia ja innovaatiot sekä yhä globaalimmaksi muuttuvat markkinat. Hieman toimialasta riippuen megatrendit, kuten väestön urbanisoituminen ja ikääntyminen, vihreiden arvojen korostuminen sekä digitalisaatio, kiihdyttävät yrityskauppa-aktiviteettia. Eläköitymisen lähestyminen viimeistään luo aina tilanteen, jossa yrittäjän kannattaa punnita mahdollisuuksiaan tarkasti. Suomessa yrityskauppamarkkina vetää yhä hyvin, ja 2017 olikin yrityskauppojen osalta ennätysvuosi verrattuna yhteenkään vuoden 2008 finanssikriisin jälkeiseen vuoteen.

Miten yrityskauppa onnistuu?

Vaikka yrityskauppa ei olisikaan vielä ensi tilikauden agendalla, on esimerkiksi mahdollisen yrityksen myynnin suunnittelu syytä tehdä huolellisesti ja hyvissä ajoin. Myyntiprosessin valmistelu selkeyttää prosessia ja eliminoi mahdollisia haasteita itse prosessin aikana. Kauppaprosessi on useimmiten ainutlaatuinen kokemus ja siihen tulee suhtautua huolellisesti, pitäen mielessä että mahdollisen kaupan aikana on kuitenkin hoidettava myös yrityksen juokseva liiketoiminta.

Ovat yrityskaupan tavoitteet sitten mitkä hyvänsä, on onnistunut yrityskauppa kuitenkin aina kiinni ihmisistä, jotka ovat prosessissa mukana, sen suunnittelusta toteutukseen. Luottamuksen rakentaminen osapuolten välillä ja prosessin yhtenevä ymmärtäminen tekevät mahdollisesta yrityskaupasta tehokkaan ja luotettavan työkalun yrittäjän omistaja-arvonluontiin.

Olemme KPMG:llä valmiina hyppäämään mukaan suunnitelmiinne ja ”voitelemaan” yrityskauppaprosessinne siten, että siitä löytyy sekä pitoa että luistoa, mutta vain oikeissa kohdissa.

Niin ja tuo viimeinen suomalainen 50 kilometrin hiihdon olympiavoittaja ennen Iivoa oli Kalevi Hämäläinen armonvuonna 1960.

 

Pasi Tyyvi

Pasi Tyyvi työskentelee johtajana Suomen KPMG:lla yritysjärjestelyprojektien parissa. Hän työskentelee sekä suomalaisten että kansainvälisten pk-yritysten, pääomasijoittajien ja listattujen yritysten kanssa, ja neuvonantajana myös julkisella sektorilla.

Digitalisaatiosta apua työvoiman optimointiin?

Työvoiman palkkaaminen on kallista, jolloin erityisesti työvoimavaltaisilla aloilla työvoiman kustannustehokkaaseen optimointiin liittyvät kysymykset ovat nousseet ajankohtaisiksi. Onko mahdollista saada sama työpanos samalla henkilöstömäärällä, mutta pienemmillä työvoimakustannuksilla?

Yrityksen työvoima koostuu tyypillisesti niin kokoaikaisista vakituisista työntekijöistä kuin osa-aikaisista ja määräaikaisistakin, minkä lisäksi käytetään nollasopimuslaisia, vuokratyöntekijöitä ja alihankkijoita.

Haasteena on sijoittaa käytettävissä olevat työvoimaresurssit kustannustehokkaalla ja lisäarvoa tuottavalla tavalla siten, että henkilöstöä olisi aina oikea määrä, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Henkilöstörakenteen eri vaihtoehtoja ei usein hyödynnetä yrityksissä parhaalla mahdollisella tavalla, mikä aiheuttaa turhia henkilöstökustannuksia.

Korkeat henkilöstökulut – onko väliä, kunhan työ tulee tehtyä?

Kustannusmielessä on paljonkin väliä sillä, kuka työn tekee ja millä ajalla. Henkilöstöresursseja voidaan miettiä ainakin palkkakulu- ja ajankäyttönäkökulmasta.

Palkkakuluissa tulee huomioida, että henkilöstökulut koostuvat muustakin kuin peruspalkasta ja sivukuluista. Esimerkiksi jos työtä tehdään ylityönä, tulee tämä työaikalain mukaan korvata työntekijälle 50 %:lla tai 100 %:lla korotettuna ylityökorvauksena tai vastaavana vapaana. Sunnuntaitunnit korvataan aina 100 %:lla korotettuna. Lisäksi yritykselle tulevat maksettavaksi ilta-, yö- ja lauantailisät. Yhden työntekijän sairastumisesta aiheutuu sijaiskuluineen yritykselle keskimäärin hänen kolminkertaista palkkaansa vastaava kuluerä.

Työehtosopimusten kokemusvuosiin perustuvien palkkaluokkien sekä ikä- ja palveluvuosilisien seurauksena kokeneemmilla työntekijöillä on korkeammat palkat kuin ja nuoremmilla työntekijöillä. Optimoinnin avulla työ pyritään teettämään edullisimmalla mahdollisella resurssilla.

Henkilöstökuluja voi karsia myös suunnittelemalla henkilöstöresurssien käyttöä pidemmällä tähtäimellä. Ketkä ovat sellaisia työntekijöitä ja avainhenkilöitä, jotka halutaan kannustinohjelmilla sitouttaa yritykseen? Henkilöstön vaihtuvuudella on nimittäin hintansa: yhden työntekijän vaihtumisesta aiheutuu yritykselle perehdyttämisineen ja tuottavuuden menetyksineen keskimäärin muutaman kymmenen tuhannen euron lisäkulut.

Löytyykö ratkaisu digitalisaatiosta?

Työkuorman ja tilauskannan määrä saattaa vaihdella hyvinkin akuutisti ja lyhyellä varoitusajalla, mistä seuraa yrityksille haaste saada käytettävissä olevista työvoimaresursseista aina se kustannustehokkain kombinaatio kulloiseenkin tilanteeseen. Oman haasteensa kuvioon tuo lisäksi muutostilanteissa jäykkä työlainsäädäntömme ja vanhentunut työaikalaki, joka estää työvoiman joustamisen tilauskannan vaihteluiden mukaan.

Digitalisaatiota ja data-analytiikkaa hyödyntämällä on mahdollista laskea yritykselle aina kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuva ja kustannustehokkain henkilöstöresurssi. Tällöin henkilöstön optimaalisin kokoonpano on tilanteeseen kulloinkin sopivin kombinaatio niin kokeneempaa, nuorempaa, nollasopimuslaista, vuokratyöntekijää kuin alihankkijaakin. Tämä edellyttää yrityksiltä toisaalta ennakkoluulotonta ajattelutapaa ja ehkä henkilöstörakenteen muutoksia mutta mahdollistaa samalla oikeiden henkilöiden sijoittamisen oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti kustannustehokkaimmalla tavalla.

 

Johanna Uusitalo toimii KPMG:llä työoikeuden asiantuntijana. Yhteistoimintamenettelyt ja työsuhderiidat ovat Johannan ydinosaamisalueita.

Vapaa-aikaansa Johanna viettää perheensä ja koiransa kanssa sekä urheillen.

CIAM

Asiakastiedon 360-näkymä on hyvää palvelua

Asiakastieto on yrityksissä usein pahoin siiloutunut niin organisaation eri toimintojen, kuin järjestelmienkin tasolla. Asiakastietoa kerätään ja ylläpidetään saarekkeissa, joiden välillä tieto ei liiku suuntaan eikä toiseen. Mitä pitäisi tehdä?

Asiakastiedon hallinta kannattaa keskittää

Asiakkaille siilot näkyvät asiakaspolun epäjatkuvuutena. Kanavasta toiseen siirtyessä asiakkaan profiili, kiinnostukset ja aikeet jäävät matkasta. Tai asiakkaalle lähetetty markkinointisähköposti ei kohdennu asiakkaan mobiilisovelluksessa antamien preferenssien perusteella.

Asiakasidentiteetinhallinta auttaa murtamaan asiakastiedon siilot. Parhaimmillaan ratkaisu keskittää luotettavimman ensimmäisen osapuolen asiakastiedon keräämisen kaikissa asiakkaan käyttämissä digitaalisissa kanavissa. Asiakasidentiteetti toimii siilot yhdistävänä tekijänä ja avaa 360-asteen näkyvyyden asiakkaaseen jokaisessa kanavassa. Ratkaisu voi toimittaa tarvittavat asiakastiedot jokaisen kanavan taustalla olevan tietojärjestelmän käyttöön ajantasaisesti. Yhdessä kanavassa tuotettu, asiakasidentiteettiä rikastava tieto on ilman tarpeettomia viiveitä muiden kanavien käytettävissä.

Painetta asiakastiedon hallinnan keskittämiselle tuo myös EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), joka muun muassa velvoittaa yritykset noudattamaan kaikessa asiakastiedon hyödyntämisessä asiakkaan antamia suostumuksia.

Tunnistamisesta pitää saada hyvä asiakaskokemus

Edellytys yhtenäisen ja kattavan asiakastiedon hyödyntämiseksi kaikissa kanavissa on asiakkaan tunnistaminen.

Jotta mahdollisimman moni digikanavien istunto olisi liitettävissä olemassa olevaan asiakkuuteen, on kynnys sisäänkirjautumiselle tehtävä mahdollisimman matalaksi. Asiakkaan siirtyessä digitaalisesta kanavasta toiseen on asiakaskokemusta mahdollista parantaa myös kertakirjautumisratkaisuilla. Yhteen verkkosivustoon sisään kirjautuneen asiakkaan siirtyessä toiseen sivustoon on hänet automaattisesti tunnistettu – niin että palvelua on helppo käyttää ja henkilölle ei toisaalta tule kokemusta, että verkkopalvelu tietää hänestä liikaa.

Kerronpa yhden tosielämän esimerkin.

Asiakas on ostanut autoonsa uudet renkaat verkkokaupasta. Maksutapahtuman päätteeksi hänelle tarjotaan mahdollisuutta varata aika renkaanvaihtoon yhteistyökumppanina toimivalta autohuollolta. Hän siirtyy autohuollon verkkopalveluun, jonne välitetään sovitut tiedot asiakkaasta, autosta ja ostetuista renkaista. Koska asiakas tunnistetaan välitettyjen tietojen perusteella autohuollon kanta-asiakkaaksi, on hän automaattisesti kirjautuneena sisään autohuollon verkkopalveluun. Asiakas varaa vaivattomasti ajan huoltamolta — syöttämättä uudelleen verkkokauppaan aiemmin antamiaan tietoja, ja tarttuu myös autohuollon tarjoukseen ilmastoinnin täyttöhuollosta. Kitkarenkaat toimitetaan verkkokaupan varastolta suoraan huoltamolle odottaman asennusta.

Kiinnostuitko? Monikanavaisten asiakaspolkujen kehittämisen kanssa pääsee tehokkaasti liikkeelle asiakasidentiteetinhallinnan työpajalla.

 

Mikko Nurmi

Mikko Nurmi on digitaalisen identiteetin moniottelija, joka vastaa KPMG:llä asiakasidentiteetinhallinnan praktiikasta.

Private equity company, make your life easier with Data & Analytics tools

Target screening seems to be regarded by private equity buyout investors as both time-consuming and a nuisance. However, the introduction of new D&A tools has made screening processes more efficient and less time-consuming, which, in turn, allows investors to allocate more time to creating value for their portfolio companies.

private equity

Who knows where the time goes?

According to a study commissioned by Tekes and FCVA (Finnish Venture Capital Association), private equity buyout investors spend a significant portion of their time selecting and developing acquisition targets. In fact, it is estimated that, on average, over 50% of the lifespan of a fund is taken up by these activities.

Furthermore, almost one quarter of a fund’s lifespan typically goes into target selection alone. Hence, it is essential that this time be used productively and that suitable targets be chosen. To achieve this, it would clearly be beneficial to make the screening process leaner and less time-consuming, as this would allow more time for developing the targets, which yields the real value for private equity players.

Private equity investors live and die according to their respective track records. It is thus vital for them to make profitable and suitable investment decisions and to be able to develop their portfolio companies so as to maximize their value. The better the target selection is at the start, the easier it will be to establish value creation practices later on.

What gives a headache to private equity investors?

According to the above-mentioned study, the issues that create the worst headaches for private equity investors are the finding of suitable investment targets, and issues related to the quality and quantity of the potential targets.

In addition, approximately two-thirds of private equity investors examine at least 30 companies per investment.

Therefore it is imperative, as a time-management tool, to make the screening process as efficient as possible, and to gather enough data on potential investment targets in order to make coherent decisions on which targets should be contacted and on how the acquisition process should be started.

How D&A tools can replace painkillers

The screening of potential investment targets can be made easier by using sophisticated D&A tools that help cut through the noise and support private equity investors in recognizing those targets with the highest potential for growth in value.

Establishing industry benchmarks is essential for any screening process, as it allows the performance of potential targets to be matched against industry best practices. But all too often, benchmarking doesn’t provide the details and context required for a truly well-informed investment decision.

Therefore KPMG has developed a unique and rapid D&A tool named “Benchmarking Plus”. The tool goes beyond the usual publicly sourced data used in screening and taps into KPMG’s robust proprietary database, along with third-party databases, thus giving the private equity investor access to beneficial information e.g. financial, operational and segment specific KPI’s gathered from our engagements.

With the help of Benchmarking Plus and KPMG, private equity players can save time and make the screening process more cost-efficient.


Jan-Patrick Haikkola has worked for the KPMG Global Strategy Group since April 2017, and has recently worked on several projects related to private equity. He has advisory experience in growth and deal strategies and M&A. In his free time, Jan-Patrick enjoys watching football (even though watching Arsenal at the moment is not the most enjoyable pastime!), and jogging.

Why flexibility is critical when planning an operations strategy

Operational excellence can only be achieved if a robust operations strategy is in place – a strategy that truly integrates an organization’s people, processes and systems. One of the more difficult aspects is how to plan for flexibility. Better responsiveness enables both savings and sales opportunities.

Under ideal conditions, developing an efficient operations strategy would be relatively easy. However, in the real world, operations managers and business owners face many challenges, including the need to plan for different flexibility aspects and options. Typically, operations frameworks fail to sufficiently address the challenges that arise when creating an operations strategy.
One major challenge that operations managers need to deal with when developing an operations strategy is balancing cost, quality and time. A typical operational framework requires operating costs to be kept as low as possible, or at least on a par with, or lower than, those of its competitors. However, operations managers must simultaneously ensure that quality standards remain high and at a consistent level, and that delivery and development speeds are also at optimum levels.

What about Flexibility?

Operations managers should, to a much greater extent, include flexibility as a key component when developing their operations and manufacturing strategies. Flexibility is costly, but allows a business to respond effectively and efficiently to fluctuations from the norm. In fact, many studies have shown the beneficial impact an operations strategy can have on performance, provided flexibility is included in the strategy.

Most managers consider flexibility to be a complex process. This is because of the lack of generally accepted definitions and concepts relating to operational flexibility. However, in the context of developing an operations strategy, flexibility refers to certain key elements. These may include:

– Flexibility in coping with incoming materials of varying quality levels
– Flexibility in satisfying the market demand for products of varying quality levels
– Flexibility in competing against new products introduced by competitors
– Flexibility in modifying existing products
– Flexibility in changing delivery and development schedules
– Flexibility in accepting demand volumes of varying levels
– Flexibility in making changes to the product mix
– Flexibility in coping with changes to the resource mix

In my opinion, technology and costs sometimes play too large a part in the overall strategy, especially because they fail to sufficiently emphasize the value of superior outsourcing partners, flexibility in external operations, and the mission to cut overall lead times.

For example, one leading company looked at end-customer behavior to better understand the impact of the demand pattern on the supply chain. Another company in Finland measured their “micro-flexibility”, i.e. how rapidly their manufacturing process responded in real-time when a truck arrived late, a machine went off-line, or an unexpected order came in. This has created real savings and extra sales for the company.

The above-mentioned challenges can easily be overcome. With the right tools and methodologies, realistic planning and smart people, any organization can improve their operational flexibility.

Berndt Wickholm is a director in KPMG’s Global Strategy Group enhancing performance in Strategic and Operational areas in a wide array of industries. He has 18 years of international experience in Strategy execution and supply-chain consulting. Offline, Berndt is a foodie, spending time in the kitchen and balancing with a bit of snowboarding and golf.

Releasing cash from inventories never runs out of fashion!

This is a claim I dare make after having had the privilege to work with leading global corporations in Europe, the Middle East and Asia on numerous inventory reduction initiatives for about two decades. Cash release through inventory reduction has been used to finance growth, repay debt, reduce capital restraints or pay shareholders, and has long remained a priority issue on the executive agenda. In speeding up the cash conversion of companies, I have found that releasing cash from inventories has been a fascinating, challenging and rewarding task!

Inventory Management

Everyone in the supply chain benefits from releasing cash!

In many cases, carrying inventories is an essential part of providing a service as raw materials, semi-finished or finished goods, at the supplier’s or at own site, in transit, or at the customer’s site. But, irrespective of who owns the inventory and who carries the inventory-related risks, all parties in the supply chain will benefit from not tying up excess cash in inventories at any stage. The key questions are how to optimise inventory levels throughout the supply chain, and how to collaborate for mutual benefit.

We can be both high on service and low on inventories!

Although there is a trade-off between product availability and inventory size, the risk of losing sales is all too often accepted as justification for failing to permanently reduce inventories. It is not either high service level, or low inventory levels, it can be both!

Inventory level is a result, not a parameter!

A common misconception is that we can meet the challenge of maintaining good service with proper inventory levels only by finding the right parameters. We certainly need parameters for managing inventories, but we must first understand the factors that drive inventory levels up or down.

For companies producing and selling goods business-to-business, answering the questions below will reveal the main factors driving inventory levels.

Service – What is the service we offer to customers? What is our product assortment? What availability guarantees, limitations and service levels do we have? What is the lead time? What is the customer demand, and how does it vary?

Steering the supply chain – How do we steer production in terms of batches and production cycles? How do we schedule inbound and outbound transports? What variability do we have in supply? How are cycles and schedules synchronised?

Structure of the supply chain – How are our resources spread, and how are they located in relation to suppliers and customers?

Reliability and trust – How reliable is the supply chain’s deliverability? Do customers trust our delivery dates? Does our sales & operations planning trust customer forecasts? Does our production trust the delivery dates given by sales? Do we trust suppliers to deliver on time and in full?

Rightsizing inventories is always worth the effort!

In my years of engaging with clients, I have experienced inventory reductions of a third, or even more. In each case, the key has been to identify the underlying factors driving the inventory levels, and to impact them systematically and persistently. This has resulted in released cash, improved service, lower inventory costs, and significantly lower risks of damage and obsoletion.


Anders Hahnsson is a Director in the KPMG Global Strategy Group (GSG). He has long experience of supporting clients in both their strategic aspirations and operational development. Anders has mainly worked with industrial manufacturing companies in steel, pulp & paper, chemical and engineering works. Besides spending time with his family, Anders enjoys the Finnish archipelago, alpine skiing and long distance running.