liiketoimintaa Venäjällä

Reagointi muutoksiin on menestyksen edellytys Venäjän liiketoiminnassa

Ketteryys ja nopea sopeutumiskyky ovat aina olleet idänkaupassa valttia. Venäjän liiketoiminnan ”uusi normaalitila” on johtanut monien yhtiöiden markkinoilta poistumispäätöksiin, mutta osa on saanut käännettyä tilanteen jopa edukseen.

Uusi normaali

Ruplia on saanut keväästä asti noin 70 kappaletta eurolla. Kurssiheilahtelu on tasoittunut viime vuoteen nähden.  Ennusteet talouden elpymisestä ovat edelleen utuisia, epävarmoja ja vahvasti kytköksissä odotuksiin öljyn hinnasta. Sanktiot vastasanktioineen jatkuvat hamaan tulevaisuuteen. Venäjän keskiluokka on pienentynyt ja kansalaisten reaalitulot ovat laskeneet.

Tuotannosta Venäjällä on tullut heikon ruplan myötä entistä edullisempaa ja monet Venäjän kotimarkkinaa varten tuotantolaitokseen investoineet ulkomaalaistoimijat myyvät nyt suuren osan tuotteistaan vientiin. Teknologian ja rahoituksen puuttuessa venäläistä kilpailevaa tuotantoa ei useimmilla aloilla tulla lähiaikoina näkemään. Heikoista näkymistä huolimatta Moskova ja Pietari ovat suomalaisyrityksille merkittäviä markkinoita. Jokaisella toimialalla on omat kaupunkikohtaiset lisämausteensa, jotka merkitsevät paikallisyhtiölle enemmän kuin megatrendit.

Markkinoiden menestyjiä yhdistävät ketteryys, valuuttariskin hallinta ja toimivat liiketoimintaprosessit

Kaikille Venäjän markkinoilla toimiville sopeutuminen nykyiseen maailman tilaan on vaatinut volyymien ja kustannusrakenteen uudelleen harkintaa. Monilla asiakaskunta ja merkittävät sidosryhmät ovat vaihtuneet. Sopeutumiskyky vaatii liiketoimintaympäristön ja paikallislainsäädännön ajanmukaista seurantaa sekä tehokasta päätöksentekoprosessia.

Euromääräisistä lainoista tuli ruplan heikkenemisen myötä kalliita. Tytäryhtiön ruplamääräinen pääomitus ei toki poista kurssiriskiä konsernitasolla, mutta helpottaa suojausinstrumenttien tehokasta käyttöä emoyhtiössä ja selkeyttää liiketoiminnan päätöksentekoa.

Yhtiön raportoinnin, seurantatyökalujen ja liiketoimintaprosessien on oltava riittävällä tasolla, jotta nopeat muutokset toimintatavoissa eivät johda kaoottiseen lopputulemaan. Päätöksenteon on terveempää perustua liiketoiminnan kannalta merkittäviin, analysoituihin tosiseikkoihin, kuin mediasta imettyyn tunnelmaan. Liiketoimintapäätökset on kyettävä tekemään nopealla tempolla jatkuvasti muuttuvassa markkinassa. Johdon selkeä vastuunjako ja päätöksenteon läpinäkyvyys vähentävät väärinkäsityksiä ja virheitä.

Venäjän liiketoiminnasta ei tullut mahdotonta

Helppoa idänkauppa ei ennenkään ollut, eikä sen voida olettaa helpottuvan tulevaisuudessakaan. Tästä huolimatta toiminta voi olla kannattavaa ja onnistuminen riippuu olennaisesti yhtiöstä itsestään. Liiketoiminnan rakenteita kannattaa nyt arvioida ennakkoluulottomasti ja varmistaa, että organisaatiolla on eväät selvitä jatkuvasta muutoksesta voittajana.

 

Risto Rausti on työskennellyt useita vuosia taloushallinnon tehtävissä Venäjällä ja toimii nykyisin KPMG:n asiantuntijana Venäjän liiketoiminta-alueella.

aallot_700x250

Kolme selviytymisstrategiaa myrskyisille markkinavesille

Viime viikon Nordic Business Forum poiki monta hyvää keskustelua ja ohjelmassa oli toinen toistaan parempia esityksiä, joissa neuvottiin miten menestyä bisneksessä. Kun hurmos pikku hiljaa laantuu, niin on hyvä palauttaa mieleen muutama perusasia, joilla huolehtia yrityksen menestyksestä myös jatkossa.

1. Tarkkaile ympäristöäsi kuin haukka

Liiketoimintaympäristössä tapahtuu paljon ja muutokset ovat nopeita, usein myös yllättäviä.

Jotkin asiat eivät vaikuta omaan liiketoimintaan ollenkaan ja ne voidaan sivuuttaa. Joskus muutokset ovat suotuisia sellaisinaan. Eräät muutokset kuitenkin muodostavat uhan liiketoiminnalle. Reagoi niihin ajoissa, niin voit parhaassa tapauksessa kääntää ne mahdollisuuksiksi. Usein ne, jotka ensimmäisinä tunnistavat mahdollisuuden uhkaavissa muutoksissa, ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Seuraako johto toimintaympäristöään valppaasti ja tunnistaako se juuri ne ilmiöt, joilla on merkitystä liiketoiminnan tulevaisuudelle? Pauhun keskellä asiakkailta saa usein parhaat vinkit siitä, mihin markkina on menossa.

2. Toimi nopeasti ja ketterästi

Kehitä, kokeile, arvioi ja kehitä uudelleen. Luo organisaatio, jolla on kyky kehittyä ja kehittää, joka ei pelkää kokeilla uutta, epäonnistua ja oppia kokemuksistaan. Organisaatio, jolla on rohkeutta mennä vastavirtaan. Älä jää odottamaan ja seuraamaan, miten muut toimijat reagoivat muutostilanteessa — silloin olet jo myöhässä.

Jos kokeilu tai uudistaminen on hankalaa nykyorganisaatiossa, niin luo sille oma organisaatio. Hyvänä esimerkkinä toimii Nespresso. Nestlén perusorganisaatio ei hyväksynyt Nespressoa ja koki sen resurssien tuhlaamiseksi ja jopa uhaksi omalle kahviliiketoiminnalle. Kun Nespresso irrotettiin perusorganisaatiosta, se pystyi toteuttamaan uutta liiketoimintamallia, joka on nyt avainasemassa Nestlén liiketoimintaportfoliossa.

3. Huolehdi liiketoiminta- ja operatiivisesta mallistasi

Usein yritysten huomio kiinnittyy pelkästään tuotekehitykseen ja uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen. Tätä ei tietysti pidä vähätellä, mutta yhtä tärkeää on huoltaa ja kehittää omaa liiketoimintamallia.

Liian monet yritykset pitävät toimialalla vallitsevaa yleistä liiketoimintamallia vakiona. Monet uudet pelurit kuitenkin valtaavat markkinoita nimenomaan innovatiivisten liiketoimintamallien, eivät niinkään uusien tuotteiden tai palveluiden, kautta. Usein viittaamme Überin tai Applen esimerkkeihin, mutta niitä löytyy myös lähempää. Olkoon Hämeen Laaturemontti sellainen. Heidän arvolupauksensa ”Katto kahdessa päivässä” on mullistamassa pientalojen kattoremonttimarkkinat. Kuka tahansa olisi voinut tehdä sen, mutta Laaturemontti ehti ensin.

Jos ja kun liiketoimintamalli muuttuu, niin sillä on yleensä vaikutuksia myös operatiiviseen malliin. Toiminnan tehostaminen ja jatkuva parantaminen on luonnollista, mutta tässä kohtaa kiinnittäisin huomion siihen, että liiketoimintamalli ja operatiivinen malli ovat linjassa toistensa kanssa.

Jokaisella organisaatiolla on omat vahvuudet ja heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. Tilanteita ja tekijöitä, jotka vaativat omat toimenpiteensä. Pitämällä nämä kolme perusasiaa kirkkaana mielessä valmiudet selvitä muutoksista ja haasteista ovat kuitenkin selvästi paremmat.

 

Partner Tomas Granvikillä on yli 20 vuoden kokemus yritysjärjestelyistä ja strategian kehittämisestä. Tomas on KPMG:n johtoryhmän jäsen ja vastaa asiakkuuksista.

asiantuntija etätyössä

Vanhentuneesta työaikalaista tullut työnteon este

Voimassa olevan työaikalakimme perusta on pitkälti perinteisessä tehdastyössä, jossa korostetussa asemassa oli työntekijöiden työaikasuojelu. Tuohon aikaan työn tekeminen oli sidottu aikaan ja paikkaan, eikä etätyön käsitettä tunnettu.

Työn tekemisen muoto on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi, mutta siitä huolimatta työaikalain mukainen säännöllinen työaika on edelleenkin 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Ylimenevä työ on ylityötä, joka tulee korvata työntekijälle 50 %:lla tai 100 %:lla korotettuna ylityökorvauksena tai vastaavana vapaana. Sunnuntaitunnit korvataan aina 100 %:lla korotettuna.

Työaikalaki todellisuudesta vieraantunut

On selvää, että työaikalain säännökset nykymuodossaan ovat todellisuudesta vieraantuneita eivätkä käytännössä taivu tämän päivän tieto- ja asiantuntijatyöhön. Työtä saatetaan tehdä niin kotona, junassa kuin autossakin sekä pieninä palasina ympäri vuorokauden. Parhaat innovaatiot saattavat syntyä saunan lauteilla, mökkilaiturilla tai hiihtoladulla.

Työaikalain tiukkojen raamien sovitteleminen käytännön tekemiseen on lähestulkoon mahdoton tehtävä niin työantajalle kuin työntekijällekin. Seurauksena on työaikalain vastainen toiminta työpaikoilla ja ylitöitä koskevat korvauskanteet tuomioistuimissa.

Työaikalain pakottavan luonteen vuoksi työnantaja ja työntekijä eivät myöskään voi sopia säänneltyä pidemmistä työpäivistä tai työviikoista ilman, että työnantajalle muodostuisi velvoite korvata tunnit ylitöinä. Tämä ei ole mahdollista edes työntekijän sitä oma-aloitteisesti pyytäessä. Voidaankin puhua todellisesta työnteon esteestä: työnantajalla olisi halu työllistää ja maksaa palkkaa ja työntekijällä halu tehdä työtä, mutta tämä ei ole mahdollista ilman ylityökorvauksilla korotettua palkanosaa. Työn teettäminen ylityönä taas ei ole työantajalle kannattavaa, minkä seurauksena työ jää tekemättä ja palkka maksamatta.

Ainoa jousto liukuvassa työajassa

Tällä hetkellä ainoa jousto löytyy liukuvan työajan pykälästä, jonka mukaan työpäiviä voidaan pidentää tai lyhentää kolmella tunnilla. Työtuntien maksimisaldo ei kuitenkaan saa ylittää 40 tuntia. Lisäksi jotkut työehtosopimukset mahdollistavat työaikapankin käyttöönoton, jossa liukuman pituus tai työtuntien kertymä saattaa olla työaikalakia suurempi. Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotto on useimmiten valitettavasti varattu vain työnantajajärjestöön kuuluville työnantajille. Mikäli työnantaja valitsee olla järjestäytymätön, ei työaikapankin käyttömahdollisuutta ole.

Uudistuksia ehkä luvassa

Muutoksia on toivottavasti tulossa, sillä työaikalain kokonaisuudistushanke käynnistettiin keväällä 2016. Kyseessä on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista, jolla paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan. Tällä hetkellä työryhmässä käydään asiasta alustavaa keskustelua ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle viimeistään kesäkuun 2017 aikana.

Uudistukset tulevat todelliseen tarpeeseen, sillä asiantuntijatyö, etätyö ja erilainen liikkuva työ tulee lisääntymään entisestään. Perinteinen työajan seuranta tulee menettämään merkitystään ja tarkastelun painopiste tulee siirtymään työn tuloksiin. Lopputuloksesta ja työn laadusta tulee työn tekemiseen käytettyä aikaa tärkeämpää.

Johanna Uusitalo toimii KPMG:llä työoikeuden asiantuntijana. Yhteistoimintamenettelyt ja työsuhderiidat ovat Johannan ydinosaamisalueita.

Vapaa-aikaansa Johanna viettää perheensä ja koiransa kanssa sekä urheillen.

liput

Neljäs teollinen vallankumous tulee — kenen lippua kannat?

Yrityksillä on hyvin erityyppisiä tapoja lähestyä uusien teknologian, liiketoimintamallien ja muutosten tuomaa haastetta. Paras ratkaisu riippuu liiketoiminnan kypsyystasosta.

Edellisessä kirjoituksessa käsittelimme niitä haasteita, joita uudet teknologiat, muutos itsessään ja uudet digitaaliset liiketoimintamallit luovat yrityksille. Haasteet voi taklata ja mahdollisuudet kannattaa hyödyntää, tässä näkemyksiämme.

Ketterä toimintamalli

Uudessa ympäristössä kehittämisen ketteryys ei enää riitä, vaan johtamisjärjestelmien ja taloudellisen suunnittelun tulee vähintäänkin tukea ketterää toimintamallia tai olla itsessäänkin ketterää.

Uuden teknologian ja perinteisen liiketoiminnan ja yrityksen toimintamallien tukeminen ei onnistu helposti yhteisellä toimintamallilla saman organisaation sisällä, vaan tarvitaan kaksi erillistä toimintamallia.

Ensimmäisellä toteutetaan jatkuvien palveluiden tehokas ja ennustettavissa oleva tuotanto. Esimerkiksi perinteisessä liiketoiminnan ja IT:n palvelutuotannossa voidaan tavoitella ennustettavaa tehokkuutta suhteessa tuotannon kustannuksiin. Tälle mallille on tyypillistä laatia pitkän tähtäimen tiekarttoja, järjestelmällistä kehittämistä ja jatkuvaa parantamista mittareiden mukaan.

Toisen toimintamallin avulla puolestaan keskitytään uutta teknologiaa hyödyntävien asiakasratkaisujen sekä liiketoiminta- ja palvelumallien innovointiin yhdessä liiketoiminnan ja IT:n kanssa. Tätä bimodaalista palvelutuotantomallia täydentää uuden digitaalisen liiketoiminnan toimintamalli, jossa tavoitellaan uutta liiketoimintaa ja ratkaisuja asiakkaille kevyillä ja muutosherkillä tuotantotiimeillä ja kumppaniverkostolla. Mallille on tyypillistä pitkäjänteinen investoiminen asiakkaan kuuntelemiseen ja jopa mukaan ottamiseen, nopeuteen, muutosherkkyyteen, kokeilemiseen, yrityksiin ja erehdyksiin sekä hyvin nopeaan kasvuun, kun kultasuoni lopulta löytyy.

On harvinaista, että yksi organisaatio saa nämä kaksi toimintamallia rullaamaan rinnakkain. Tyypillisempää on kuulla puolitiehen jääneistä toteutuksista.

Voittaja ymmärtää digitaalisuuden riskit ja mahdollisuudet

Perinteisesti yrityksen liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä on käsitelty riskienhallinnan näkökulmasta. Riskit eivät kuitenkaan ole pelkästään negatiivisia, vaan ne voivat sisältää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitaalisten riskien ja niiden sisältämien mahdollisuuksien luonteen ja vaikutuksen oikea ymmärtäminen ohjaa samanaikaisesti vähentämään liiketoiminnan riskejä ja hyödyntämään uuden teknologian mahdollisuuksia.

Kehitystä tarkkaan seuraamalla päästään usein hyppäämään kelkkaan paremmassa kypsyysvaiheessa ja vältetään turhat kehitysinvestoinnit.

Neljännen teollisen vallankumouksen rintamalinjat eivät ole selkeät. Voittava idea, strategia ja ratkaisu selkeytyvät vasta tulevaisuudessa. Voittavan värisiä lippuja kantaneet nostetaan jalustoille ja muut jäävät koneiston hampaisiin. Neljäs teollinen vallankumous koskettaa meitä kaikkia ja tärkein kyky sen hyödyntämiseen on kyky ymmärtää – ei kyky toimia. Nopeammin juokseminen ketterämmin mutta päättömästi ei auta ilman oikeaa visiota ja viisasta strategiaa.

Harri Kotakoski toimii KPMG:n IT transformaatioryhmässä Senior Managerina. Hänen erityisosaamistaan ovat johdon konsultointipalvelut ja IT-palvelunhallinta. Konsultoinnin kokemusta hänellä on parikymmentä vuotta, josta suurin osa ajasta on kulunut suuria globaaleja integraatio- ja konsolidaatiohankkeita vetäen. Vapaa-aikana Harri nauttii mökkipuuhastelusta silloin kun kaikki aika ei mene perheen harrastusten puitteissa uiden, hiihtäen ja lasketellen.

Senior Manager Pauli Wihuri toimii tietohallinnon johdon neuvonantajana ja konsulttina tietohallinnon, riskienhallinnan ja kyberturvallisuuden kehittämishankkeissa, joista hänellä on yli 30 vuoden kokemus. Vapaa-aikana Pauli ajaa moottoripyörällä klubissa, golfaa, pelaa lentopalloa, osallistuu hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan ja pelaa verkkoyhteisössä strategiapeliä.

uusi yhteys

Neljäs teollinen vallankumous tulee — oletko valmis?

Keskustelin jonkin aikaa sitten erään suuren suomalaisen yrityksen tietohallintojohtajan kanssa heidän mittavasta järjestelmähankkeestaan. Osana hankkeen toteuttamista oli ehdotettu henkilöstön vaihtamista, koska henkilöstön osaamisen kehittämiseen perustuvaa suunnitelmaa pidettiin vieraana.

Uudet teknologiat houkuttelevat mahdollisuutena suureen tuottavuuden parantamiseen. Toisaalta se myös herättää uhkakuvia liiketoiminnan häviämiseen liittyen. Pelkoja nostattavat myös uudistumisen vallankumouksellinen voima ja nopeus sekä henkilöstön vanhojen roolien häviäminen.

Jos henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaamaan uusien teknologioiden mukaisia toimintamalleja ei ole enää liiketaloudellisesti järkevää, voidaanko pehmeät arvot – yritysmielikuva, henkilöstön sitoutuminen ja työviihtyvyys – unohtaa kokonaan?

Ennustettavuus ja innovointi eivät sulje toisiaan pois

Rohkaisemme yrityksiä tarttumaan uuden teknologian härkää sarvista ja katsomaan teknologiamurrosta suoraan silmiin. Käytännön toteutuksen tasolla valmiita yksinkertaisia ja suoraviivaisia ratkaisuja ei kuitenkaan vielä löydy, koska vanhat periaatteet esimerkiksi seurannan ja budjetoinnin osalta eivät enää päde.
Muutos on jatkuvaa ja muutoksessa ei sinänsä ole mitään uutta. Sen sijaan muutosvauhdin kiihtyminen on johtanut tilanteeseen, jossa jatkuvassa muutoksessa eläminen on uusi vakio. Tämä voi johtaa organisaatiossa turhautumiseen ja jatkuvan muutoksen tehottomuuteen sekä epäonnistuneisiin investointeihin. Muutoksen johtamisen, suunnittelun ja toteuttamisen tulee olla hyvin järjestelmällistä, joustavaa ja nopeaa.

Digitaalisen ekosysteemin kirous

Asiakkaiden herkästi muuttuvien tarpeiden ja vaatimuksien mukainen palveluiden jatkuva kehittäminen on digitaalisessa liiketoiminnassa yritykselle elinehto. Ei kannata ajatella tekevänsä kaikkea itse, vaan keskittyä ydinliiketoimintaan, valita strategiset kehitysalueet ja toteuttaa joustavat rajapinnat tehokkaiden kumppaneiden sitouttamiseksi. Digitaalisessa liiketoiminnassa pitää kuitenkin varautua äkilliseen asiakkaiden kaikkoamiseen ja oman tontin ohittamiseen, jos joku ekosysteemin arvoketjussa oleva keksii paremman ratkaisun asiakkaille.

Disruptive technologies – eli mitä?

Uuteen teknologiaan pohjautuvat uudet liiketoimintatavat voivat tuottaa häiriöitä yrityksen perinteiseen liiketoimintaan sekä suorasti että epäsuorasti. Suora vaikutus liittyy liiketoimintamalliin ja -kenttään. Se tuo mukanaan uuden tavan tehdä asioita ja saattaa yllättäen lakaista pois pohjan perinteiseltä liiketoiminnalta. Epäsuora vaikutus taas vaikuttaa liiketoiminnan palvelutuotannon toimintamallin tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen vaikuttaen oleellisesti liiketoiminnan kokonaiskustannusrakenteeseen.

Suorien häiriötekijöiden ymmärtäminen ja etsiminen on ensiarvoisen tärkeää kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Epäsuorilla häiriötekijöillä voi myös olla merkittävä vaikutus. Ne tulee käsitellä ja ratkaista nopeasti, panostamatta niihin kuitenkaan liikaa.

Miten näitä haasteita sitten kannattaisi taklata ja mahdollisuuksia hyödyntää? Siitä enemmän seuraavassa kirjoituksessa.

Harri Kotakoski toimii KPMG:n IT transformaatioryhmässä Senior Managerina. Hänen erityisosaamistaan ovat johdon konsultointipalvelut ja IT-palvelunhallinta. Konsultoinnin kokemusta hänellä on parikymmentä vuotta, josta suurin osa ajasta on kulunut suuria globaaleja integraatio- ja konsolidaatiohankkeita vetäen. Vapaa-aikana Harri nauttii mökkipuuhastelusta silloin kun kaikki aika ei mene perheen harrastusten puitteissa uiden, hiihtäen ja lasketellen.

Senior Manager Pauli Wihuri toimii tietohallinnon johdon neuvonantajana ja konsulttina tietohallinnon, riskienhallinnan ja kyberturvallisuuden kehittämishankkeissa, joista hänellä on yli 30 vuoden kokemus. Vapaa-aikana Pauli ajaa moottoripyörällä klubissa, golfaa, pelaa lentopalloa, osallistuu hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan ja pelaa verkkoyhteisössä strategiapeliä.

Strateginen valinta

Opettavainen tarina puusepästä ja strategisesta valinnasta

KPMG järjesti viime viikolla StrategyForum -strategiaseminaarin, johon oli kutsuttu suomalaisen yritysmaailman ylintä johtoa. Esiintyjät olivat huippuluokkaa ja esitykset ajankohtaisia, mielenkiintoisia ja antoisia. Eräs kantava teema oli yrityksen liiketoiminnan uudelleenmäärittely muuttuvassa kilpailutilanteessa.

Tauolla kävimme pienessä ryhmässä vilkasta keskustelua taukoa edeltäneestä mielenkiintoisesta ja ajatuksia herättäneestä puheenvuorosta, ja erityisesti esityksessä käytetystä käsitteestä yrityksen strateginen liiketoiminnan uudelleenmääritteleminen. Katseet kääntyivät nopeasti minuun. Voisinko minä tarjota näille konkarijohtajille yksinkertaisen selityksen tai esimerkin minkälaisesta strategisesta valinnasta on kysymys, kun puhumme yrityksen liiketoiminnan uudelleenmäärittämisestä?

Kasvusta laskuun

Mieleeni juolahti eräs esimerkki, joka mielestäni avaa asiaa hyvällä tavalla ja kerroin kyseisen tarinan.
Taustaksi vielä: Ryhmässämme olimme kaikki 50+ -vuotiaita ja muistimme hyvin, että wanhan ajan wc-istuimissa rengas ja kansi olivat tehty puusta. Aikanaan, kun vesiklosetit alkoivat yleistymään, niiden valmistajilla ja alihankkijoilla olivat hyvät ajat, koska kaikki halusivat siirtyä ulkohuusseista sisätiloihin, maa kaupungistui ja rakennettiin vilkkaasti.

Siihen aikaan Tammisaaressa toimi eräs wc-istuinten valmistaja, jonka alihankkijana toiminut puuseppä toimitti istuimiin renkaat, kannet ja vesisäiliön kahvat. Kaikki oli veistetty laadukkaasti puusta. Liiketoiminta kasvoi ja kukoisti. Laatu oli kunnossa, palvelu hyvää ja hinta sopiva. Verstas erikoistui, laajensi ja palveli useampaa wc-istuinten valmistajaa. Menestyksen myötä siitä tuli maan johtava kansien toimittaja.

Jonkun ajan päästä liiketoiminta lähti kuitenkin laskuun ja volyymit ja kannattavuus putosivat. Markkinoille oli ilmestynyt kilpaileva yritys, joka tarjosi muovista valmistettuja istuinrenkaita ja kansia. Ne olivat edullisempia, helpommin puhdistettavia ja niillä oli modernimpi imago.

Yrittäjän strateginen valinta

Menestynyt ja viisas yrittäjä ymmärsi nopeasti, että markkina oli muuttumassa radikaalisti tämän uuden teknologian myötä ja että hänen olisi pakko tehdä jotakin. Nykyasetelmalla ei ollut tulevaisuutta. Hän pohti hetken tilannettaan ja tunnisti, että edessä on strateginen valinta. Valinta, joka määrittää uudelleen hänen liiketoimintansa. Joko hän jatkaa johtavana kansien valmistajana ja investoi uuteen tuotantoteknologiaan, koska hän tuntee asiakkaansa ja toimialan niin hyvin. Tai sitten hän panostaa tuotekehitykseen ja innovointiin ja hakeutuu uusille markkinoille hyödyntäen ylivoimaista puusepän osaamistaan. Puuseppäyrittäjä oli strategisen kysymyksen edessä, joka uudelleenmäärittäisi hänen liiketoimintansa.

Jätän tarinan lopun avoimeksi. Jos sinua pohdituttaa yrityksesi tilanne ja sen tulevaisuus, niin ota rohkeasti yhteyttä. Yhdessä voimme tunnistaa mitkä kysymykset ovat strategisesti merkittäviä ja miten löytää niihin ratkaisu.

Kim LehtoDirector Kim Lehto vastaa KPMG:n teollisuustoimialan palveluista Suomessa ja toimii osana KPMG:n strategiaryhmää. Liikkeenjohdon konsulttina hän on toiminut parikymmentä vuotta.

Vapaa-aika kuluu mukavasti lasten harrastuksen parissa, mökillä tai merellä. Myös viheriöt kutsuvat ylläpitämään golftasoitusta.

Formuloiden huoltotyö

Tukeeko suomalainen sponsorointi urheilua oikeaan aikaan?

Rion olympialaiset päättyivät ja laajan jälkipyykin perusteella voimme olla yksimielisiä ainakin siitä, että urheilu on todella arvokasta ja tärkeää. Huippu-urheilijan arvo on menestyksessä, mutta ennen kaikkea tarinassa. Kummassa suomalainen sponsorointi on mukana?

Ainoa olympiamitalistimme Mira Potkonen on 35-vuotias sankarinyrkkeilijä, joka tullee olympiamenestyksen jälkeen saamaan uusia sponsoreita ja tukijoita. Onnea Mira! Mutta kuinka moni yhteistyökumppani on osallistunut siihen kaikkein arvokkaimpaan, eli urheilijan tarinaan?

Aikaisin aloitetun kumppanuuden merkitys urheilijan menestyksessä ja tarinassa

Urheilija tarvitsee monipuolista tukea aikaisessa vaiheessa, paljon ennen unelmien toteutumista ja olympiamitaleja. Suomalaisten urheilijoiden valmennus- ja toimintaympäristön on kehityttävä voittajamaiden tasolle. Huipulle tähtäävät urheilijamme eivät voi antaa etumatkaa siinä vaiheessa, kun pitäisi rakentaa vahva tarina ja onnellinen loppu.

Me KPMG:llä olemme osallistuneet urheilijan menestymiseen ja tarinaan toimimalla siten, että urheilija on alusta asti yrittäjä. Urheilija tarvitsee menestyäkseen lahjakkuuden ja kovan työn lisäksi kokonaisvaltaisen urheilu- ja liiketoimintasuunnitelman.

KPMG:n nuoret tiimiurheilijat, formulakuljettaja Niko Kari ja tennispelaaja Patrik Niklas-Salminen tarvitsevat aikaisen vaiheen pääomaa investoidakseen tasavertaiseen mahdollisuuteen muiden kansainvälisten lahjakkuuksien kanssa. He tarvitsevat lääkäreitä, fysiologista ja lajiteknistä valmennusta sekä ravitsemus- ja mentaalivalmennusta. Yksinkertaistettuna he tarvitsevat jo nyt asiantuntijatiimin tullakseen mestareiksi.

Startup-urheilijayrittäjyys – hallitusti huipulle

Startup-urheilijayrittäjämme Niko ja Patrik hyödyntävät urheilun  kaupallistumisen ja oikeudellistumisen, sekä pyrkivät yhtiöinä toimimaan läpinäkyvästi ja kannattavasti. He haluavat yrittäjinä luoda arvokkaan ja mielenkiintoisen suomalaisen urheilijatarinan yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Urheilun arvon ymmärtäen he tekevät kaikkensa unelmiensa eteen, minkä lisäksi he voivat hyödyntää kilpaurheilun ja urheilijayrittäjyyden kokemuksia loppuelämän yrittäjyyden taipaleella.

Niko Karin ja Patrik Niklas-Salmisen voidaan sanoa tähtäävän huipulle hallitusti –  urheilun menetystekijöihin panostetaan monipuolisesti ja laadukkaasti. Menestystekijöiden kehittäminen vaatii urheilun lisäksi järkevää liiketoimintasuunnitelmaa mukaan lukien myynti, markkinointi, asiakashallinta, juridiikka ja taloushallinto. Startup-urheilijan taloudellinen yhteistyökumppani voi olla asiakas, rahoittaja, tai omistaja.  Urheilu on arvokasta ja urheilijayrityksen valuaatio eli arvonmääritys on suuri.

Sponsorit, yhteistyökumppanit ja rahoittajat joita kaikkia onnitellaan tulevaisuudessa, ovat mukana jo silloin kun urheilija tarvitsee eniten tukea. He ymmärtävät ja hyödyntävät urheilun todellisen arvon, tarinan, johon he ovat valmiita hyppäämään jo johdannon jälkeen, eivätkä jää odottamaan pelkästään menestystä. He ovat heti mukana siellä kuuluisassa urheilijan keskiössä. Onnittelut kaikille teille, jotka olitte mukana olympia-urheilijoidemme tarinoissa.

Jyrki LouhiJyrki Louhi toimii asiantuntijana niin Sports Advisoryssa kuin Tilintarkastuksen ja verotuksen yksiköissä.

Louhi on entinen jääkiekkoilija, joka pelasi ammatikseen 15 vuotta sekä Suomen että Ruotsin pääsarjoissa. Uran jälkeen ja vapaa-ajallaan Jyrki on toiminut aktiivisesti niin jääkiekon kuin moottoriurheilunkin parissa.