Kolme kysymystä, jotka auttavat yrityksen hallitusta parempaan strategiaan

”Nopeasti muuttuvassa yllätyksellisessä ympäristössä on jatkuvasti vaarana likinäköisyys, uinahtaminen tai hybris. Siksi hallitus ei voi delegoida vastuutaan tulevaisuudesta kenellekään. Sen on varmistettava menestyksellinen strategia yhdessä toimitusjohtajan kanssa”.

Näin kirjoittaa Matti Lainema hallituksen roolista suhteessa yrityksen strategiaan kirjassaan ”Strateginen Hallitus”.

Monessa yrityksessä strategiatyö on delegoitu yrityksen johtoryhmälle. Hallitus ja tarkemmin sen jäsenet kokevat, että heillä ei ole tarvittavaa aikaa eikä aina asiantuntemusta strategian muodostamiseksi. Ei ainakaan, jos verrataan toimitusjohtajaan ja johtoryhmään.

Millä tavalla hallitus voisi ottaa aktiivisemman otteen yrityksen strategian kehittämisessä yhdessä toimitusjohtajan kanssa? Alla kolme kysymystä, joiden avulla hallitus pääsee varsin pitkälle.

Tunnemmeko toimialan, sen ominaispiirteet ja dynamiikan?

Yritys ei toimi tyhjiössä, se toimii markkinoilla. Samoilla markkinoilla toimii myös kilpailijat, jotka kilpailevat samoista asiakkuuksista. Markkinoihin vaikuttaa myös muun muassa asiakkaiden tarpeet, rahoitustilanne, suhdanteet ja trendit. Palvelumallit ja toimintatavat vaihtelevat suurestikin eri toimialoilla ja markkinoilla, puhumattakaan vallitsevista ansainta- ja arvonluontimalleista. Jos emme tunne edustamamme yrityksen pelikenttää ja pelisääntöjä, miten voimme aidosti luoda lisäarvoa, kun yrityksellemme laaditaan strategiaa? Kun hallitus on tilanteen tasalla, se pystyy toimiaan proaktiivisesti eikä se joudu sammuttelemaan tulipaloja.

Olemmeko haastaneet johdon näkemyksiä riittävästi?

Eräs hallitustyöskentelyn suurimpia haasteita on tehtävään käytettävissä oleva aika. Monet hallitukset kokoontuvat kuudesta kymmeneen kertaan vuodessa ja suurin osa ajasta menee hallinnollisiin asioihin ja tulosraportointiin. Hyvin vähän aikaa jää keskusteluun hallituksen sisällä ja yhdessä ylimmän johdon kanssa esimerkiksi siitä, miten asiakastarpeet ja kilpailukenttä kehittyvät tai mitä omistajat odottavat yritykseltä ja minkä takia. Eräs varsin käyttökelpoinen kysymys, jota usein käytän, on ”Jos pääomasijoittaja ostaisi yrityksen, mitä he tekisivät yrityksen arvon kasvattamiseksi?”. Haastamalla toimivaa johtoa tarkastelemaan ympäristöään, tunnistamaan mahdollisuuksia ja kyseenalaistamaan vallitsevia ratkaisumalleja, syntyy uusia ideoita, uutta ajattelua ja parempaa yhteisymmärrystä – puolin ja toisin.

Olemmeko ruotineet eri vaihtoehtoja tarpeeksi syvällisesti?

Liian usein näen tilanteita, joissa johtoryhmä esittää hallitukselle hyväksyttäväksi laatimansa strategiaehdotuksen ilman vaihtoehtoisia strategiapolkuja. Näin hallituksen tehtäväksi jää käytännössä hyväksyä ehdotus tai hyväksyä se tietyin muutoksin. Jos johto sen sijaan haastetaan esittämään kaksi tai kolme vaihtoehtoa perusteluineen ja analyyseineen, ja hallitus joutuu paneutumaan näihin sekä ottamaan kantaa, strategiasta ja linjauksista tulee paljon laadukkaampia.

Laadukkaan strategian kehittäminen on aina ollut haastavaa ja moniulotteista. Haastetta ja monimutkaisuutta lisää eittämättä se, jos hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisemmin strategiakeskusteluun ja -työstöön haastamalla yrityksen johtoa kriittisesti asiantuntemuksellaan ja näkemyksillään. Johdon kokema paine strategiaprosessissa kasvaa varmasti ja tämä vaatii myös paljon hallituksen puheenjohtajalta ja jäseniltä.

Yhdessä tehtynä lopputulos on kuitenkin selkeämpi ja laadukkaampi ja samalla hallituksen ja johdon välinen ymmärrys paranee. Näin päätöksenteko ja strategian toteutus ovat jatkossa paljon helpompaa. Ja näin hallituskin voi paremmin vastata strategiasta, jonka sisällön he oikeasti tuntevat.

Käy lukemassa myös viimeisimmät kirjoitukseni “Vaikeat ajat vaativat strategisia arvovalintoja!” ja “Vive la révolution! Vive l’Internet Industriel”.

Kim LehtoDirector Kim Lehto vastaa KPMG:n teollisuustoimialan palveluista Suomessa ja toimii osana KPMG:n strategia ryhmää. Liikkeenjohdon konsulttina hän on toiminut parikymmentä vuotta.

Vapaa-aika kuluu mukavasti lasten harrastuksen parissa, mökillä tai merellä. Myös viheriöt kutsuvat ylläpitämään golftasoitusta.