Verottaja tuntee liiketoimintasi sinua paremmin

Yritysten toiminnan kansainvälisyys ja kansallisvaltioiden verotulojen tarve ovat aiheuttaneet yhteentörmäyksiä, jotka ovat saaneet paljon julkista huomiota ja pahimmillaan tulleet yrityksille kalliiksi. Syynä on erimielisyys konsernien kokonaistuloksen jakautumisesta eri maiden kesken. Verotettaville voitoille on monta ottajaa, mutta tappiot eivät kelpaa kenellekään.

Voittojen jakautuminen verotettavaksi tuloksi perustuu kansainvälisesti tulkintaohjeena sovellettavien OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaan arvoa tuottavien toimintojen ja riskien sekä aineettomien omaisuuserien jakautumiseen eri maissa toimivien konserniyhtiöiden kesken. Kun arvioidaan konserniyhtiöille kuuluvaa markkinaehtoista osuutta kokonaistuloksesta, yhtiöiden toiminnot, riskit ja omaisuuserät arvotetaan rutiininomaisiin ja toisaalta erityistä lisäarvoa tuottaviin.

Yksinkertaistaen tausta-ajatuksena on, että rutiininomaisia toimintoja suorittavien ja vain vähäistä riskiä kantavien konserniyhtiöiden tulisi saada matala, mutta tasainen tuotto. Toisaalta taas korkeaa lisäarvoa tuottavat ja merkittäviä riskejä kantavat yhtiöt saavat rutiinituoton ylittävän voiton, mutta kantavat myös tappion mahdollisuuden. Ajatus on talousteorian mukainen, mutta sen yksinkertaistava soveltaminen tulosten jakamiseen tuottaa yllättäviä lopputuloksia.

Viestinnän tärkeys korostuu

Yritysten markkinointiosastojen on syytä tietää, että verotarkastajat ottavat yrityksen markkinointiviestinnän kirjaimellisesti. Mikäli yritys korostaa kuluttajille suunnatussa viestinnässään tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, on verottajan mielestä selvää, että mahdollinen hyvä tulos perustuu teknisten ominaisuuksien taustalla olevien aineettomien oikeuksien käyttöoikeuteen. Mahdollisuus, että ulkomainen konserniyhtiö olisi itse luonut lisäarvoa esimerkiksi järjestämällä tuotteiden valmistuksen tai jakelun kilpailijoita tehokkaammin, ei veroviranomaisen mielestä voi selittää hyvää tulosta.

Verotarkastaja määrittelee brändisi arvon

Verotarkastajat ovat ryhtyneet keräämään tietoa haastattelemalla yritysten avainhenkilöitä saadakseen tietoa eri konserniyhtiöiden roolista. Haastattelujen tulokset ovat usein yllättäviä. Toisinaan tarkastajat ymmärtävät eri toimintojen merkityksen toisin kuin yrityksessä mahdollisesti kymmeniä vuosia työskennelleet henkilöt. Samoin tarkastajat voivat arvioida riskien jakautuvan yhtiöiden välillä eri tavalla kuin yhtiöt ovat kirjallisissa sopimuksissa sopineet. Tavanomainen paikallinen kuluttajabrändi voidaan arvottaa maailmankuuluja luksustuotteita arvokkaammaksi. Verotarkastuksessa yrityksen liiketoiminta voidaankin luonnehtia uudelleen aivan toisenlaiseksi kuin yritys sen itse ymmärtää.

Varaudu aggressiivisempaan linjaan

Liiketoiminnan uudelleenluonnehdinnasta johtuvat kalliit yllätykset voidaan parhaiten ennaltaehkäistä laatimalla mahdollisimman tarkka siirtohinnoitteludokumentointi sekä sopimalla siirtohinnoittelusta kirjallisesti konserniyhtiöiden kesken. Oleellista on myös varmistaa, että kaikki avainhenkilöt ymmärtävät eri konserniyhtiöiden roolin ja merkityksen samalla tavoin.

On päivänselvää, että siirtohinnoitteludokumentaatio perusteineen on tehtävä jatkossa entistä huolellisemmin. Viisas yritys ennakoi ja varautuu ajoissa verottajan tiukentuneeseen linjaan.

eric_sandelin_100x100Partner Eric Sandelinilla on 15 vuoden kokemus KPMG:llä yritysten siirtohinnoittelusta ja kansainvälisestä verotuksesta.

Ericin perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi opiskelevaa lasta. Harrastuksinaan hän kuntoilee ja havainnoi maailman tapahtumia ja ilmiöitä.