Nollatyösopimukset oire liian jäykästä työehtosopimusjärjestelmästä?

Työehtosopimusjärjestelmä nykyisenlaisena tulisi purkaa, sillä se ei sovellu enää tämän päivän yritysmaailmaan. Työehtosopimukset juontavat juurensa teollisuuspatruunoiden aikakaudelle, jolloin työnantajayritykset olivat suuria ja vaikutusvaltaisia, talouden rakenne perustui keskeisesti tavaroiden eikä palveluiden tuotantoon ja työväestön suojaksi tuli laatia työsuhteen minimiehdot. Tämä olikin tarpeen toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa, jolloin maata rakennettiin tarkoituksena saada Suomen teollisuus kasvamaan ja kansantalous nousuun.

Tämän päivän yritysmaailman rakenne ja tarpeet ovat kuitenkin muuttuneet sotien jälkeisestä ajasta. Nykyään valtaosa yrityksistä on pieniä ja keskisuuria, ja työntekijöistä yhä suurempi osa työskentelee erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Näihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvat suurimmat työllistämisodotukset nyt ja tulevaisuudessa. Muuttuneesta maailmasta huolimatta yleissitovat työehtosopimukset sitovat edelleen yrityksiä pakottavan lainsäädännön tavoin. Työehtosopimukset luovatkin pienille ja keskisuurille yrityksille raskaita velvoitteita liittyen muun muassa palkallisiin perhevapaisiin, lomarahoihin, pekkaspäiviin ja -korvauksiin sekä juhlapyhä- ja arkipyhäkorvauksiin.

Oireina nollatyösopimukset, vuokratyövoima ja mikroyrittäjyys

Uuden työntekijän palkkaaminen on kallista, ei vain palkan sivukulujen, vaan myös edellä mainittujen työehtosopimuksista seuraavien taloudellisten velvoitteiden vuoksi. Tästä syystä uuden työntekijän palkkaaminen on yritykselle iso investointi ja samalla myös riski. Investoinnin kannattavuus ja tuottavuus kun eivät välttämättä selviä vielä neljän kuukauden koeajan puitteissa. Epäonnistunut investointi ei kuitenkaan ole korjattavissa tavanomaisilla liikkeenjohdollisilla toimenpiteillä työsopimuslain ja työehtosopimuksista seuraavien irtisanomissäännösten sekä uudelleensijoitus- ja takaisinottovelvoitteiden vuoksi. Näin ollen yrityksen ainoaksi riskienhallintakeinoksi jää turvautuminen nollatyösopimuksiin, vuokratyövoiman käyttöön sekä ulkoistettuun palvelun ostoon, missä myyjänä on itsensä työllistävä mikroyrittäjä. Vastaus otsikon kysymykseen siis on, että paljon parjatut nollatyösopimukset, vuokratyövoiman käyttö ja monesti myös itsensä työllistävä mikroyrittäjyys ovat oireita liian jäykästä ja nykypäivän yritysmaailmaan soveltumattomasta työehtosopimusjärjestelmästä.

Lääkkeenä kysynnän ja tarjonnan laki

Ratkaisuksi ongelmaan ehdotan ennakkoluulotonta keskustelua ja päätöksiä työvoiman käytön joustavoittamiseksi. Voidaanko nykyinen työehtosopimusjärjestelmä purkaa ja luottaa siihen, että markkinoiden itsesäätely toimii myös työelämässä? Tällöin kysynnän ja tarjonnan lain mukaisesti yritysten työvoimatarpeet määrittelisivät viime kädessä palkkojen tason. Uskon, että tämän askeleen ottaminen johtaa lopulta myös siihen, että osaavalle työvoimalle maksettaisiin tällöin nykyistä palkkatasoa huomattavasti korkeampiakin palkkoja. Toki tämä ratkaisu siirtäisi vastuuta oman osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä myös työntekijälle itselleen.

Johanna Uusitalo toimii KPMG:llä työoikeuden asiantuntijana. Yhteistoimintamenettelyt ja työsuhderiidat ovat Johannan ydinosaamisalueita.

Vapaa-aikaansa Johanna viettää perheensä ja koiransa kanssa sekä urheillen.