Sijoitussalkun hiili-intensiivisyyden arvioinnin lisäksi tarvitaan liiketoimintaälyä

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia mitataan muun muassa celsius-asteissa, jäätiköiden pinta-alan pienenemisenä, merenpinnan nousuna, aavikoitumisena sekä äärisääolojen yleistymisenä. Vaikutusten tullessa yhä konkreettisemmiksi voi niitä enenevässä määrin seurata euroissa, niin sijoittajien, yritysten kuin kansantaloudenkin näkökulmista.

Sijoittajat ovat syystä kiinnostuneita sijoitustensa tuotto-riskisuhteesta, joka on herättänyt kiinnostuksen sijoitussalkkujen hiili-intensiivisyyden vähentämiseen. Instituutiosijoittajien Portfolio Decarbonization Coalition ilmoitti 7.12.2015, että sen 25 jäsenen hallinnoitava sijoitusvarallisuus on ylittänyt 600 miljardia US dollaria. Myös eräät suomalaiset ja pohjoismaiset sijoittajat ovat ryhtyneet perkaamaan hiili-intensiivisiä yrityksiä salkuistaan.

Sijoitussalkun hiili-intensiivisyys ei kuitenkaan kerro koko totuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tuotto-riskisuhteeseen. Mittaustavasta riippumatta aihe on huomattavasti monisyisempi ja sijoituspäätösten perustaminen pelkkiin päästömääriin saattaa johtaa harhaan.

Sijoittajat arvioivat salkkujaan uudestaan

Kasvihuonekaasupäästö-intensiiviseen liiketoimintaan sijoittamisen ja siihen liittyvän keskustelun taustalla on fundamentaalinen kysymys siitä, heikkeneekö tuotto-riskisuhde sijoittajan kannalta mielenkiinnottomalla tasolle sijoituksissa, joiden kohteena on fossiilisten polttoaineiden tuottajat ja käyttäjät, sekä muu paljon CO2-päästöjä aiheuttava teollisuustuotanto. Näin saattaisi tapahtua esimerkiksi sen seurauksena, että ilmastopolitiikka nostaa fossiilisten polttoaineiden käytön kustannuksia samalla kun joudutaan siirtymään tuotantokustannuksiltaan kalliimpiin polttoaineiden lähteisiin.

Ilmastopolitiikan keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa päästöoikeuksien määrän vähentäminen, tiukempien päästörajojen asettaminen, CO2-verotuksen kiristäminen ja fossiilisten polttoaineiden tukien lakkauttaminen. Sijoittajat, jotka arvioivat tuotto-riskisuhteen heikentyvän tai jo heikentyneen sijoituksissa fossiilisten polttoaineiden tuottajiin ja käyttäjiin, ovat ryhtyneet vähentämään sijoituksiaan näihin liiketoimintoihin ja muihin päästöintensiivisiin bisneksiin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoituksiin kahden reitin kautta

Itse ongelma, eli ilmastonmuutos, vaikuttaa sijoitusten tuotto-riskisuhteeseen kahden pääreitin kautta. Ensinnäkin on ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimenpiteiden vaikutus eri sektoreihin ja yrityksiin. Joillekin yrityksille suuri päästömäärä voi merkitä isoa tarvetta jatkuvasti kallistuville päästöoikeuksille, tai kasvavaa CO2-verotaakkaa. Jos yrityksellä on samalla paljon päästöoikeuksien hintaa tai -veroa halvempia päästövähennystoimia toteuttamatta, tai jos se tarjoaa toimivia ratkaisuja asiakkaidensa päästöjen vähentämiseen, saattaa päästökauppa kuitenkin kasvattaa nettotuloja. Esimerkiksi vapailla sähkömarkkinoilla sähkön hinta riippuu siitä, miten CO2-intensiivisellä tuotannolla kulloinkin marginaalilla oleva sähkö, eli viimeinen kulutusta vastaava kilowattitunti, tuotetaan.

Päästöoikeuksien hinta on osa sähkön tuotantokustannuksia, mutta samalla myös muusta kulutetusta sähköstä maksetaan sama markkinahinta. Tulovaikutukset riippuvat sähköntuottajan tuotantoportfoliosta. Vaihteleva päästöoikeuksien hinta lisää samalla sähkön hinnan volatiliteettia, eli riskiä, olivat sähkönkuluttajan omat päästöt suuria tai pieniä.

Toisena pääreittinä voidaan pitää itse ilmiön, eli ilmastonmuutoksen, vaikutusta eri sijoituskohteiden tuottoon. Turismi alavilla rannikkoalueilla, kiinteistöbusiness hurrikaanialueilla, maatalous valmiiksi kuivilla alueilla ja talviurheilu lumipeitteen kaventuessa ovat liiketoimintoja, jotka kohtaavat uusia riskejä. Näillä kaikilla liiketoiminnoilla ei välttämättä ole suurta hiilijalanjälkeä, mutta tuottoriski kasvaa silti.

Sijoituskohteiden ilmastomahdollisuuksien ja -riskien arviointi on varsin ajankohtaista. Arviointi myös ansaitsee päästöintensiivisyyden arviointia älykkäämmän analyysin, niin sijoittajien kuin yritystenkin tarpeisiin.

tomas-otterstrom-100x100Partner Tomas Otterström vastaa KPMG:n vastuullisen sijoittamisen, ilmasto- ja yritysvastuun palveluista. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnin, sijoitus- ja varainhoitotoiminnan sekä yritysvastuun johtotehtävistä.

Vapaa-aikaansa Tomas viettää perheensä kanssa sekä sulkapalloa jahdaten, johtamiskirjoja lukien että elämysmatkailua harrastaen. Hän on myös hyvän ruuan ystävä.