Onko YT-laki pelkkä koreografia ilman sisältöä?

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran tilaaman selvityksen mukaan YT-laki luo yrityksiin koreografioita ilman sisältöä. Lukuisissa YT-neuvotteluissa neuvottelupöydässä työnantajapuolella paikalla olleena voin allekirjoittaa kyseisen väitteen täysin.

YT-laki nykymuodossaan painottaa muotoseikkoja sisällön kustannuksella. YT-laki on pakollinen koreografia, joka on vietävä läpi ennen kuin yritys voi irtisanoa työntekijöitään tuotannollisilla, taloudellisilla tai uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä.

YT-lain ongelmat

Ensinnäkin, YT-lain määräysten mukaan työnantajan on annettava työntekijöille kattavat tiedot suunnitelluista toimenpiteistä ja niiden perusteista jo ennen neuvotteluiden aloittamista. Tiedot annetaan yleensä neuvotteluesityksen (eli neuvottelukutsun) liitteinä. Käytännössä työnantaja joutuu suunnittelemaan YT-prosessin lopputulosta myöten etukäteen, jotta YT-lain vaatimat tiedot saadaan annettua henkilöstölle riittävän ajoissa. YT-lain edellyttämältä vuorovaikutuksellisuudelta putoaa pohja jo tässä vaiheessa.

Toiseksi, YT-laki sääntelee neuvottelujen sisällön liiankin väljästi. Neuvotteluissa on käsiteltävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi toimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia, toimintaperiaatteita tai toimintasuunnitelmaa, vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi. Neuvottelun sisältöä koskeva lainkohta on jäänyt liian epämääräiseksi, jotta se olisi tehokkaasti sovellettavissa käytännön tilanteisiin. Yhteistoiminnan hengen sijaan neuvottelut ovat valitettavasti useimmiten työnantajan yksinpuhelua työntekijöiden istuessa passiivisessa kuuntelijan roolissa. YT-lain edellyttämä vuorovaikutus ja vaihtoehtojen käsittely näkyy todellisissa tilanteissa vain neuvottelupöytäkirjaan kirjatuissa yksittäisissä kysymyksissä ja vastauksissa. Neuvottelu jää kuitenkin jokseenkin teennäiseksi, sillä työnantaja on jo neuvotteluesityksen laatimisvaiheessa joutunut suunnittelemaan YT-prosessin kokonaisuudessaan.

Kolmanneksi, YT-laki edellyttää työllistymistä tukevien toimintaperiaatteiden tai toimintasuunnitelman laatimista. Asiakirjoista on käytävä ilmi neuvottelujen suunniteltu aikataulu, neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat ja suunnitellut, irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet työnhaun ja koulutuksen edistämiseksi. Tämäkin lainkohta on vain jäänyt liian epämääräiseksi soveltuakseen aitoihin työelämän tilanteisiin. PK-yrittäjän mahdollisuudet edistää työntekijän uudelleentyöllistämistä rajoittuvat käytännössä työsopimuslain mukaisen uudelleensijoitus- ja uudelleenkoulutusvelvoitteen noudattamiseen sekä työsuhteen päättymistä seuraavan 9 kuukauden takaisinottovelvoitteen huomioimiseen.

Ratkaisuna paikallinen sopiminen

Vastauksena otsikon kysymykseen siitä, onko YT-laki vain pelkkä koreografia ilman sisältöä, voidaan todeta, että näin valitettavasti käytännössä on. Vaikka YT-prosessi nykymuodossaan onkin työnantajalle lähinnä pelkkä pakollinen 2-6 viikon koreografia ennen irtisanomisilmoitusten jakamista, tulisi YT-prosessi turhuudessaan joko poistaa kokonaan tai sitten järkevöittää vastaamaan tämän päivän työelämän todellisia tarpeita. Kuten Sitran selvityksessä todetaan, tämänkin asian voisi järjestää yrityksissä paikallisen sopimisen kautta.

Johanna Uusitalo toimii KPMG:llä työoikeuden asiantuntijana. Yhteistoimintamenettelyt ja työsuhderiidat ovat Johannan ydinosaamisalueita.

Vapaa-aikaansa Johanna viettää perheensä ja koiransa kanssa sekä urheillen.