Sovitaan paikallisesti!

Viime eduskuntavaalien jälkeen muodostetun hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus koskien paikallisen sopimisen edistämistä. Samalla hallitus kannustaa työelämän osapuolia luomaan paikallisen sopimisen toimintatapoja työpaikoille. Lisäksi julkisuudessa on useiden tahojen, myös muiden kuin työmarkkinaosapuolten, puolelta esitetty toiveita siitä, että paikallisen sopimisen mahdollisuutta tulisi lisätä merkittävästi nykyisestään.

Julkisen keskustelun perusteella tuntuu, että useimmat ovat jääneet odottamaan milloin tilanne muuttuu niin, että voidaan alkaa sopia paikallisesti. Mutta miksi odottaa valtiovallan tai työmarkkinajärjestöjen mahdollista ”yhteiskuntasopimusta”? Ei muuta kuin sopimaan paikallisesti, mahdollisuuksia on!

Paikallinen sopiminen on toki suuri haaste johdolle, esimiehille ja muille henkilöstön edustajille niin yrityksissä kuin julkissektorillakin. Ja kyllä, paikallisen sopimisen onnistuminen edellyttää luottamuksellisia suhteita osapuolten välillä, yhteistyön ja sopimisen osaamista sekä hyvää johtamista.

Mistä kannattaa sopia paikallisesti?

Työaikajärjestelyt on sellainen asiaryhmä, mistä sekä työnantajan että palkansaajien mukaan on yleensä helppo sopia paikallisesti. Otettakoon esimerkkeinä liukuva työaika, säännöllisen työajan pituus sekä sen alkaminen ja loppuminen, säännöllisen työajan tasoittumisjakso, vapaista sopiminen ylityön, lisätyön tai sunnuntaityön yhteydessä, lepoajat, työaikapankit sekä etätyö.

Myös palkkausjärjestelmistä ja niiden kehittämisestä on muodostumassa ja osin jo muodostunut yleinen paikallisen sopimisen alue. Paikalliset sopimukset voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin tulos- tai voittopalkkioihin ja muihin palkkakannustimiin, palkan määräytymisen perusteisin, palkan lisiin, työmatkojen korvauksiin ja työtehtävien vaativuuden arviointiin.

Vallitsevaan yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvänä paikallisen sopimisen kohteena ovat myös henkilöstön vähentämiseen ja sen toteuttamistapaan liittyvät asiat. Ja turhan useasti unohtuu, että irtisanomisajoistakin voidaan sopia!

Entä miksi kannattaa sopia paikallisesti?

Paikallisella sopimisella edesautetaan monenlaisia asioita. Koska paikallisen sopimisen tarpeet vaihtelevat toimialoittain, yrityksittäin ja toimipaikoittain, myös sopimisella saavutettavissa olevat hyödyt vaihtelevat.

Yleisiä paikallisen sopimisen avulla saavutettavia hyötyjä ovat esimerkiksi yrityksen tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantuminen, työsuhteiden ja niiden pysyvyyden vahvistuminen, työaikajoustomahdollisuuksien lisääntyminen, työtyytyväisyyden parantuminen, työntekijöiden luottamuksen ja sitoutumisen vahvistuminen, työhyvinvoinnin lisääntyminen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantuminen.

Erityisesti yritysten, mutta nykyään myös kuntien ja muun julkissektorin, toimintaympäristö on muutoksen kourissa. Toisaalta yritysten tilanne eri toimialoilla ja myös saman toimialan sisällä vaihtelee huomattavasti. Sama koskee myös julkissektoria.

Työnantajien kokemukset paikallisesta sopimisesta ovat pääasiassa hyviä. Kokemuksissa ei myöskään ole havaittu olevan erityisen merkittäviä eroja työnantajan koon tai toimialan suhteen. Kokemukset paikallisesta sopimisesta ovatkin yleensä sitä myönteisemmät, mitä paremmin työnantajat tuntevat paikallisen sopimisen mahdollisuudet.

Joten ei kun toimeksi!

Keijo Putkonen on työskennellyt työoikeuden asiantuntijana KPMG:n Lakipalveluissa vuodesta 2013. Sitä ennen hän on toiminut työoikeuden parissa yli 15 vuoden ajan tuomioistuinlaitoksen, asianajosektorin ja työmarkkinakeskusjärjestön palveluksessa. Keijo on siis tarkastellut työoikeudellisia asioita usealta eri kantilta ja useiden silmälasien läpi.