Yritys, älä laiminlyö immateriaalioikeuksiasi

Kaikki yritykset käyttävät liiketoiminnassaan omia tai muiden immateriaalioikeuksia (intellectual property rights, IPR). On tärkeää, että yhtiöt ymmärtävät kunnioittaa muiden oikeuksia, mutta myös huolehtivat omien oikeuksiensa puolustamisesta.

Immateriaalioikeuksia ovat eräät rekisteröitävät oikeudet, kuten patentit ja tavaramerkit, mutta niihin kuuluvat myös ilman rekisteröintiä olemassa olevat oikeudet, kuten tekijänoikeudet sekä ideat, yritys- ja liikesalaisuudet.

Immateriaalioikeuksien oikeassa hallinnoinnissa korostuvat asianmukaiset sisäiset prosessit sekä sopimukset eri tahojen välillä. Yrityksen immateriaalioikeudet on omaisuuserä, jonka arvo saattaa olla huomattava yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Osalle yrityksiä immateriaalioikeudet muodostavat jopa koko yrityksen omaisuuden.

Suojaa omat immateriaalioikeutesi

Yrityksen tulee tunnistaa omassa liiketoiminnassaan syntyvät immateriaalioikeudet ja liiketoiminnan kannalta kriittiset omat ja vieraat immateriaalioikeudet:

— Mitä tuote- ja tavaramerkkejä käytetään omista tuotteista ja palveluista?
— Millaisia teknisiä keksintöjä tehdään tai lisensoidaan, entä ovatko omat keksinnöt patentoitavissa eli uusia ja keksinnöllisiä?
— Mitkä yhtiön tiedot ja taidot pidetään salassa kilpailijoilta ja muilta ulkopuolisilta eli mitkä ovat yritys- ja liikesalaisuuksia?

Yhtiön salassa pidettäviin dokumentteihin tulee merkitä salassapitovelvoite ja yhteistyökumppanien kanssa tulisi tehdä salassapitositoumuksia (NDA). Yrityksen tulee suojata liikesalaisuutensa. Sen tulee myös suorittaa markkinavalvontaa myös kilpailijoitaan kohtaan, jotta mahdolliset IPR-loukkaukset havaitaan ajoissa ja niihin voidaan puuttua.

Vältä yritykseesi kohdistuvat immateriaaliloukkausväitteet

Yhä useammin immateriaalioikeuksia käytetään myös kilpailukeinona eli esitetään kilpailijoihin kohdistuvia loukkausväitteitä. Kaikkiin väitteisin tulee vastata. Globaalissa maailmassa on tärkeää käytännössä puuttua eri maissa ja markkinoilla mahdollisesti tapahtuviin oikeudenloukkauksiin. On tärkeää, että yhtiöllä ja sen asiantuntijoilla on riittävät kansainväliset resurssit, koska eri maissa prosessit ja käytännöt poikkeavat toisistaan.

Yrityksen tulee huomioida sopimuksissaan immateriaalioikeudet ja hankkia liiketoimintaan riittävät oikeudet tai käyttöluvat (lisenssit). Tuotekehitysvaiheessa tulee varmistaa, etteivät tuotekehitys ja lopullinen tuote loukkaa muiden patentteja eikä uuden tuotteen nimi ole sekoitettavissa kilpailijan tuotenimeen tai tavaramerkkiin. Kilpailijalta uuteen yhtiöön siirtyneet työntekijät puolestaan eivät saa käyttää entisen työantajan liikesalaisuuksia uudessa yhtiössä — vain omaa ammattitaitoaan.

Immateriaalioikeuksien hallinnointi on yhtiön johdon velvollisuus

Immateriaalioikeuksien suojaamisen ja hallinnoinnin tulee olla osa yrityksen liiketoiminta- ja markkinointistrategiaa. Yhtiön ylimmän johdon, toimitusjohtajan ja hallituksen tulee osana yhtiön hallintoa huolehtia omista ja muiden immateriaalioikeuksista. Yhtiön hallituksessa tulee olla näihin asioihin nimetty taho ja asianmukaiset sisäiset ohjeet ja prosessit, kuten keksintöohjesääntö.

Yhtiön tulee ajatella immateriaalioikeuksiaan laaja-alaisesti ja liiketoiminnan eri elinvaiheissa, nykyisillä ja tulevilla markkinoillaan. Niiden hallinnointiin tarvitaan niin liiketoiminnallista, verotuksellista, teknillistä kuin oikeudellistakin osaamista.

 

Ilkka Vuorenmaa Ilkka Vuorenmaa toimii KPMG:llä liikeoikeuden, erityisesti IPR- ja sopimusoikeuden, asiantuntijana. IPR-sopimukset, -riidat ja -oikeudenkäynnit sekä IPR:ien suojaaminen eri tavoin ovat Ilkan ydinosaamisalueita. Ilkan löytää vapaa-ajallaan golf-kentältä, valmentamasta jalkapallojunioreja tai kalastamasta.