Smart Islands – hållbarhet i skärgården

På KPMG:s seminarium i Mariehamn den 19.3 kretsade eftermiddagens program kring temat Smart Islands, hållbarhet och klimatprogram ur ett skärgårdsperspektiv. Kristian Packalén från Företagsam Skärgård rf inledde eftermiddagens program med en presentation av Smart Islands. Därefter presenterade Cecilia Mickos och Sofia Karlsson temat gällande hållbara kommuner och skärgården.

I den Åländska skärgården arbetar man starkt med FN:s 17 hållbarhetsmål (SDG:s) men också i Finlands övriga skärgård har trenden synats till redan en längre tid. Det som kännetecknar skärgårdens öar är att deras separation från fastlandet men samtidiga beroende av förbindelse till det. Med denna förbindelse kommer dock vissa specifika utmaningar gällande hållbarhet, framförallt med koppling till användningen av fossila bränslen och avfallshantering. Det positiva är trots allt att dessa utmaningar kan vändas till möjligheter, för öar är perfekt lämpade ”mini-samhällen”, för testning av olika pilotprojekt, också inom hållbarhetstematiken. Att vara pilot ger nämligen fördelen att vara först ute med nya koncept, så som innovativa lösningar på ovannämnda utmaningar, som är finansierade av andra parter.

Hållbara öar

Trots att öar i regel tampas med liknande utmaningar är det skillnad på ö och ö. Till exempel de grekiska öarna har vissa likheter till finska skärgården, men öarnas storlek påverkar också i vilken skala förändringar kan genomdrivas. Samtidigt har det visat sig att det redan inom Finland är skillnad på intressena och behoven hos öborna i Skärgårdshavet versus dem i insjö-skärgården. Frågan är om det ändå skulle gå att se på öarna som en helhet och bredda lösningarna från en ö på resten av skärgården.

För att driva och främja hållbarhet inom skärgården och på öar, har nätverket Smart Islands Initiative grundats år 2016. Trots att öarna i nätverket befinner sig på olika geografiska ställen i världen, delar de vissa utmaningar och styrkor. En smart lösning på exklusivitetsproblematiken är att säkerställa goda digitala förbindelser också i skärgården. Dessa gynnar såväl företagsverksamheten, föreningar som privatpersoner.

Inkludering av medborgarna

Då man arbetar med hållbarhetsmålen inom skärgården är det också viktigt med involvering av medborgarna för att säkerställa att konkreta åtgärder vidtas och att alla är delaktiga i arbetet. Detta kan med fördel göras med hjälp av olika sorters facilitering eller workshops, där man samlar intressenter från ö-samhället för att tillsammans diskutera målsättningarna och de konkreta initiativ som man kunde göra i samhället för att nå dessa målsättningar. Ägarskapet av de konkreta idéerna får också gärna stanna hos de som upptäckt dem. Idéerna kan finansieras av en tredje part för att fastare förankra engagemanget.

Kundseminariet i Mariehamn avslutades med att deltagarna fick reflektera över vilka av de 17 hållbarhetsmålen de själva kan påverka genom det egna arbetet, men också i det privata livet. Alla kan vi ju göra konkreta åtgärder för att uppnå ett mer hållbart samhälle.

Blev du intresserad? Ta gärna och kontakta oss!

Källa: Förenta Nationerna, SDG

Vilka är de åtgärder som du själv kunde vidta?