Ympäristöoikeus asettaa rajoja ja antaa mahdollisuuksia

EU:n ympäristövaatimukset kuuluvat maailman tiukimpiin, ja taustalla on muun muassa ympäristölainsäädäntö. Yritys voi saada kilpailuetua reagoimalla ympäristöoikeuden sääntelymuutoksiin proaktiivisesti.

Ilmastonmuutos, kestävä kehitys, kiertotalous, ympäristöoikeus ja ympäristöasiat puhuttavat globaalisti ja vaikuttavat sekä talouteen että politiikkaan. EU:n politiikan tavoitteena on suojella ympäristöä, minimoida terveys- ja ilmastoriskejä ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Euroopan unioni edistää innovatiivista vihreää teollisuutta ja pyrkii turvaamaan puhtaan ja kohtuuhintaisen energian tarjonnan.

EU:n erittäin tiukka ympäristölainsäädäntö tarkoittaa myös laajaa kansallista lainsäädäntöä, johon Suomessa toimivien yritysten täytyy vastata.

Yritysten kannattaa reagoida tuleviin sääntelymuutoksiin ajoissa, jotta imago- ja kilpailuedut pystytään hyödyntämään. Toiminnanharjoittajilla on toiminnastaan laaja selvilläolovelvoite.

Ympäristöoikeuteen liittyvän sääntelyn määrä lisääntyy ja se uudistuu jatkuvasti. Kiertotalous on yksi Euroopan komission prioriteettihankkeista. EU:n kiertotalouspakettiin liittyy niin sanottu jätesäädöspaketti, jolla uudistettiin jäte-, kaatopaikka-, pakkausjäte-, romuajoneuvo-, SER- sekä paristo- ja akkudirektiivejä. Muutokset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään heinäkuussa 2020.

Milloin ympäristöoikeutta tarvitaan?

Ympäristösääntelyn noudattaminen on kiinteä osa usean yrityksen toimintaa. Erityisesti tämä korostuu ympäristölupavelvollisissa yrityksissä. Ympäristöoikeutta tarvitaan myös esimerkiksi yrityskaupoissa ja rakennejärjestelyissä sekä erilaisissa sopimuksissa ja sopimusjärjestelyissä.

Lisäksi ympäristöoikeus on keskeisesti mukana kilpailutuksissa, teollisuus- ja rakennushankkeissa, vastuullisuudessa ja imagonhallinnassa, ympäristöjohtamisessa, valvonta- ja lupa-asioissa sekä näihin liittyvissä valitusasioissa ja oikeudenkäynneissä. Pääsääntöisesti ympäristöoikeudelliset toimeksiannot liittyvät ympäristöriski- ja -vastuukysymyksiin.

Pakottavan sääntelyn lisäksi ympäristöasioihin kuuluu myös esimerkiksi erilaisia kansallisen ja EU-tason strategioita, tutkimus- ja kehittämishankkeita, sopimuksia ja taloudellisia ohjauskeinoja.

Miten KPMG voi auttaa?

Ympäristöoikeus asettaa yrityksille haasteita mutta avaa myös mahdollisuuksia muun muassa innovaatioille ja kilpailulle. KPMG:llä on laajaa ympäristöosaamista ja tietoa monella eri tasolla. Juristimme ovat työskennelleet ympäristöoikeuden parissa mm. valtion ympäristöhallinnossa, kaupungin tai kunnan palveluksessa ja asianajotoimistoissa.

Ympäristöoikeusryhmämme juristit neuvovat asiakkaitamme ja hoitavat ympäristöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja tarvittaessa yhteistyössä muiden asiantuntijoidemme kanssa. Voimme tarjota ympäristöasioissa kattavaa palvelua esimerkiksi rakentamisasioihin erikoistuneen ryhmämme tai neuvontapalveluidemme vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja Smart City -asiantuntijoidemme kanssa. Meillä julkishallinnon lakipalveluissa juridiikka on enemmän!