Digitalisaatio – kypsyyden arviointi

Yritykset ovat jo pitkään miettineet ja yrittäneet löytää sopivia teknologioita ja uusia toimintatapoja tukemaan liiketoimintaa. Projektit saattavat jäädä vain kokeiluksi, koska silloisella hetkellä ei nähdä tai ymmärretä todellisia liiketoiminnallisia hyötyjä. Digitalisointi ja uusien teknologioiden hyödyntäminen huvin vuoksi ei ole järkevää.

Digitalisaation asettamat vaatimukset

Yrityksellä on oltava selkeät toimintatavat sekä vastuunjaot, jotta projektit saadaan vietyä kokeiluvaiheesta tuotantovaiheeseen. Ilman selkeitä tavoitteita ja suuntaviivoja yrityksen projektit muodostavat pirstaleisen kokonaisuuden eri hankkeista, joiden tuomat hyödyt ovat piilossa tai tunnistamattomia. Digistrategian tulee olla linjassa yrityksen liiketoimintastrategian kanssa ja kommunikoitu yrityksen sisäisesti. Selkeä tavoite ohjaa yritystä ja sen organisaatioita keskittymään olennaisiin asioihin ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia. Pelkkä johdon sitoutuminen digitalisaation tuomaan muutokseen ei riitä. Yrityksen tavoitteet pitää myös linkata työntekijöiden henkilökohtaisiin tavoitteisiin, jotta jokainen yrityksen sisällä kulkee samaan suuntaan muutoksessa. Viestintää ja kommunikointia ei saa vähätellä. Kun yrityksen henkilöstö tietää, mihin digitalisaation avulla pyritään sekä ymmärtävät digitalisaation tuomat mahdollisuudet että sen asettamat rajoitteet, yrityksen mahdollisuudet digitalisaation täysimittaisessa hyödyntämisessä ovat valtavat.

Kokonaisarkkitehtuuri kirkastaa kuvan ympäristöstä

Jotta uusilla digitaalisilla ratkaisuilla saataisiin toimintaympäristöstä selkeä kokonaisuus, tulee ympäristön olla hallittu. Kokonaisarkkitehtuurin rooli on äärimmäisen tärkeä liiketoiminnan kehittämisessä, jotta saadaan aikaiseksi toisiaan tukevista osista koostuva kokonaisuus. Kokonaisarkkitehtuurin avulla kuvataan liiketoiminnan prosesseja, työkaluja ja tietovirtoja. Kokonaiskuvan ymmärtäminen toimii erinomaisena pohjana digitalisaation tuomien mahdollisuuksien tunnistamisessa.

Tieto lisää tuskaa

Tietoa tulvii joka suunnasta eikä oikein tiedetä miten sitä hyödynnetään ja voiko sitä ollenkaan hyödyntää. Datan formaatti saattaa vaihdella ja sitä säilytetään eri järjestelmistä. Tieto lisää mahdollisuuksia, kunhan perusteet ovat kunnossa. Tiedolla ei itsessään tee mitään eikä sen säilöminen kasvata liikevaihtoa. Tieto pitää osata hyödyntää ja erityisen tärkeässä roolissa ovat liiketoimintaa ja data-analytiikkaa ymmärtävät henkilöt.

Mielestäni mielenkiintoinen tapa datan hyödyntämiselle on yhteistyö asiakkaan kanssa. Keskustelu asiakkaan tarpeista ja siitä miten dataa voitaisiin hyödyntää palvelun tai laadun parantamisen yhteydessä tuottaa varmasti tulosta. Tämä kuitenkin vaatii, että perusteet tiedon keruuseen ja käsittelyyn ovat kunnossa.

Digitalisaatio ei ole pelkkä projekti vaan matka

Digitalisaatio ei ole pelkkä projekti, jonka jälkeen yritys pystyy sanomaan, että he ovat valmiita eikä uusia muutoksia enää tarvita. Murros jatkuu ja vauhti kiihtyy. Kaksi vuotta sitten asetetut tavoitteet eivät välttämättä ole enää ajankohtaisia sekä yrityksen näkemykset ovat saattaneet muuttua matkan varrella. Asiaan perehtymätön saattaa ajatella, että kaikki on kunnossa ja asioita tehdään oikein, mutta osa mahdollisuuksista saattaa jäädä tunnistamatta. Strategia ja tavoitteet tulee tarkistaa ja päivittää säännöllisin väliajoin. Maailma muuttuu nopeasti, joten mahdolliset korjausliikkeet omassa tekemisessä estävät digitalisaation kelkasta putoamisen.

Suunta hukassa?

Digitalisaation disruptiivinen vaikutus toimintaympäristöön saattaa hankaloittaa oikean suunnan löytämistä. KPMG tukee yrityksiä löytämään oikean suunnan sekä määrittämään digitalisaation kypsyyden.