Hallinnon tarkastus – osakkeenomistajan asialla

Hallinnon tarkastus on viime kuukausina ansaitusti saanut mediassa ja blogeissa enemmän palstatilaa kuin vuosiin. Pohjimmiltaan kyse on vanhastaan tutuista kysymyksistä: mitä hallinnon tarkastuksen sateenvarjon alle tulee kuulua ja ennen kaikkea missä laajuudessa?

Hallinnon tarkastus on osa suomalaista tilintarkastustraditiota, jonka ei joidenkin mielestä edes pitäisi kuulua lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin nykyisessä laajuudessa. Mielipiteitä asiasta lienee yhtä monta kuin on osaamisestaan kiinnostuneita tarkastajiakin. Tilintarkastuslain mukaan hallinnon tarkastus kuitenkin kuuluu osaksi tilintarkastusta.

Hallinnon tarkastuksen laajuuteen liittyvästä problematiikasta huolimatta, perhe- ja kasvuyrityksiin erikoistuneena tilintarkastajana katson hallinnon tarkastuksen olevan hyvin merkityksellistä. Parhaimmillaan se on jopa tarkastuksen kohteena olevan yrityksen omistaja-arvoa ja menestystä tukevaa. Hallinnon tarkastuksessa osaaminen ja tarkastaja tiimeineen punnitaan.

Odotuskuilun partaalla, mutta osakkeenomistajan asialla

Tilintarkastusta ohjaavassa lainsäädännössä tai standardeissa hallinnon tarkastukselle ei ole määritelty tarkkaa sisältöä. Monesti suuri yleisö odottaa hallinnon tarkastukselta asioita, jotka eivät kuulu tilintarkastajan tehtäviin. Odotuskuilu on valmis.

Odotuskuilusta huolimatta hallinnon tarkastus on minulle, paitsi perinteistä systemaattista päätöksenteon varmentamista, myös ennen kaikkea johdon kanssa herkällä korvalla käytävää dialogia. Se ei ole johdon toiminnan tuloksellisuuden arviointia, jälkiviisastelua tai huomautusvelvollisuuteemme liittyen epäolennaisten asioiden parissa näpertelyä, vaan omistajan asialla tehtävää laillisuusvalvontaa. Tilintarkastajan tulee kiinnittää huomiota asioihin olennaisuusperiaatteen nojalla ja käyttää sitä kuuluisaa ammatillista harkintaa.

Tilintarkastajana en etsi virheitä – vaan ennaltaehkäisen niitä

Hallinnon tarkastus pitää sisällään roimasti oikeudellista asiantuntemusta vaativia kysymyksiä. Tilintarkastajana minun katsotaan olevan vähintäänkin osakeyhtiölain, kirjanpitolain, arvopaperimarkkinalain ja tilinpäätöksen oikeellisuuden kannalta keskeisten verolakien asiantuntija. Vaikka tarkastajalla on lukeneisuutta ja kokemusta, ja vallankin meillä KPMG:llä myös tarkastusta tukevan monialaisen tiimin tuki, ei ole kohtuullista olettaa tilintarkastajan osana lakisääteistä hallinnon tarkastusta kykenevän ratkaisemaan monimutkaisia oikeudellisia tulkintakysymyksiä.

Tilintarkastajana olen johdolle myös sparraaja. En etsi virheitä, vaan ennaltaehkäisen niitä. Juuri hallinnon tarkastus on mitä suurimmassa määrin People Business. Osaamiseltaan laaja-alainen tilintarkastaja on luonnollinen johdon keskustelukumppani ennakoitaessa liikkeenjohdollisiin päätöksiin liittyviä laillisuusnäkökulmia ja ylipäänsä yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskinäkökohtia – kaikki tämä omistajan eduksi.

Taloudellisesti haastavina aikoina hallinnon tarkastuksen arvo punnitaan

Ennustaminen on vaikeaa, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että tulevina kuukausina taloudessa puhaltavat tavanomaista viileämmät tuulet. Seuraavan vuoden aikana monen yrityksen johto joutuu tekemään vaikeita päätöksiä. Kokemukseni mukaan vaikeina aikoina fokuksessa ovat ainakin varojenjaon laillisuuteen liittyvät kysymykset, velkojiensuoja, lähipiiritapahtumien problematiikka, toiminnan jatkuvuuteen ja pahimmillaan maksukyvyttömyyteen liittyvät kysymykset.

Olkaa huolellisia, pitäkää yllä dialogia tilintarkastajanne kanssa, vaatikaa vaikka tarkastuslounaan varjolla kannanottoja jo ennen päätösten nuijimista ja välttäkää karikot.