projektinhallinta

Fintech merkittävin finanssialan mullistaja

Digitaalisuus on tullut finanssialalle vauhdilla. Vaikka toimijat eivät välttämättä keskimäärin olekaan kovinkaan pitkällä kehityksessä, itse asia on tiedostettu hyvinkin syvällisesti. Robotiikka, keinoäly, koneoppiminen, data-analytiikka, IoT ja blockchain eivät jätä ketään kylmäksi.

Synkimmät ennustajat ajattelevat suuren osan työpaikoista katoavan ja robottien ottavan ylivallan, kun taas positiivisimmat näkevät tässä mahdollisuuden parantaa asiakaskokemusta, karsia kustannuksia ja vähentää yksitoikkoisimpia työtehtäviä.

Kuinka hyödyntää Fintech?

Toteutimme Fintech-tutkimuksen 36 maassa, ja sen kohteena oli yli 160 finanssialan instituutiota. Kysyimme organisaatioiden johdolta ja finanssialan asiantuntijoilta näkemyksiä fintechin hyödyntämiseen liittyen. Lisäksi haastattelimme johtavien finanssialan organisaatioiden ja KPMG:n finanssitoimialan asiantuntijoita.

Suurimmat tulevaisuuden mullistajat ovat vastaajien mielestä, tässä järjestyksessä:
1. uudet finanssiteknologiat ja Fintech,
2. lisääntyvä globaalin tason regulaatio,
3. uudet liiketoimintamallit ja tietoturvauhat.

Toimijoiden lähestymistapa Fintechiin on ainakin tällä hetkellä vielä aika monitahoinen. Yhtä yhtenäistä lähestymistapaa asiaan ei ole olemassa, vaan toimijat lähestyvät haastetta eri tavoin, esimeriksi partneroimalla, ostamalla, hankkimalla, sijoittamalla ja itse kasvattamalla. On olemassa sekä sisäisiä että ulkoisia kiihdyttäjäohjelmia, omat innovaatio-ohjelmat, Fintechien verkostoja, Fintech-alustoja, joilla palveluiden toimijat ja niitä etsivät löytävät toisensa, fintechiä hakevia agentteja, jne.

Suomalaiset finanssialan toimijat ovat myös lähestyneet asiaa eri kanteilta ja suurilla toimijoilla on jo käytännön kokemusta Fintech-kokeiluista. Pankeilla on toki myös omaa henkilökuntaa luomassa innovatiivisia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja oman toimintansa kehittämiseksi.

Asiakas Fintech-strategian keskiöön

Kysyttäessä finanssitoimijoiden tärkeimmistä painopisteistä, kolme neljäsosaa painotti asiakaskokemuksen parannusta yhtenä tärkeimmistä Fintech-tavoitteistaan. Nykyisen oman osaamisen transformointi (noin puolet vastaajista) ja kustannustehokkuuden lisääminen (neljäsosa vastaajista) olivat muita tärkeitä fintech-strategian tavoitteita.

Vastaajien mukaan tärkeimmät innovaatiot tässä aihepiirissä tulevat lähivuosina:
– Fintech-startupeilta (72 %)
– Nykyisiltä teknologiajäteiltä (53 %)
– Omilta resursseilta (36 %)

Eli startuppeihin uskotaan yllättävänkin paljon uusien ideoiden tuojina. Suomessa fintechien tuottamat keinoälyratkaisut asiakaspinnassa ovat pääasiassa vielä kehitysvaiheessa.

Yksi asia mikä kuitenkin näyttää olevan paras käytäntö Fintech-toiminnassa on selkeän strategian noudattaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Fintechiin liittyvä toiminta on selkeästi linkitetty finanssiyrityksen omaan strategiaan ja strategisiin painopisteisiin eikä päinvastoin. Näin yrityksen strategia ohjaa tavoitteita Fintech-kentän aktiviteeteille, huomiomalla mihin yritys kokonaisuutena pyrkii.

Fintech-ratkaisulla voidaan vauhdittaa strategian toteutumista kuromalla umpeen aukkoja olemassa olevissa omissa kyvykkyyksissä, olivat ne sitten sovelluksia, osaamisia tai ideoita.

Christian Liljeström on Management Consulting -yksikön johtaja ja partneri. Hänen vapaa-ajan harrastuksiinsa kuuluu muun muassa leijalautailu.

FinTech innovaatiot

Finanssitoimiala muuttuu – millainen on sen tulevaisuus?

Finanssitoimialalle tulee yhä useammin uusia toimijoita myös toimialan ulkopuolelta. Niiden mukanaan tuomat tuotteiden ja palveluiden uudet innovaatiot yhdessä globalisaation ja digitalisaation kanssa muuttavat toimialaa ja toimijoiden roolia. Puhutaankin FinTech -toimialan kasvamisesta finanssitoimialan sisälle.

FinTech-toimialan monet mahdollisuudet

Kaikkien tuntemien pikavippiyhtiöiden rinnalle ovat nousseet vertaislainapalveluja tarjoavat yhtiöt. Lainaaminen muuttuu muutenkin joukkorahoituspalveluiden mukanaan tuomien uusien mahdollisuuksien myötä. Myös maksamisen alueelle on tullut uusia toimijoita toimialan ulkopuolelta. Voidaankin kysyä syrjäytyvätkö perinteiseen maksamiseen liittyvät toimintatavat uusien innovaatioiden, kuten mobiilimaksamisen, virtuaalisen lompakon ja virtuaalivaluuttojen, takia?

Uudet innovaatiot houkuttelevat yhä uusia toimijoita ja digitalisaatio on madaltanut alalle tulon kynnystä. Digitaaliset alustat yhdistävät ennennäkemättömällä tavalla ihmiset, tehostavat liiketoimintaprosesseja sekä toimintatapoja ja tukevat globaalin liiketoimintamallin synnyttämistä todella nopeutetulla tavalla. Nopeus yhdistettynä joustavuuteen ja reagointiherkkyyteen on nyt korostetusti valttia. Entä miten käy alan perinteisille toimijoille? Syövätkö nopeat toimijat alan perinteiset ja usein hitaana pidetyt konkarit?

FinTech -toimijoiden haasteet

Uudet toimijat eivät valloita markkinoita helposti. Finanssialan perinteisten toimijoiden reagointi on jo alkanut, osin regulaationkin pakottamana. Perinteiset toimijat ovat reagoineet kilpailutilanteen muuttumiseen, uusien toimijoiden innovointeihin ja regulaatioon muun muassa harmonisoimalla nykyisiä liiketoimintamallejaan. Näin kyetään toiminnan tehostamiseen, standardoituihin edullisiin tuotteisiin ja sitä kautta suuriin volyymeihin. Perinteisten toimijoiden tukena on myös niiden asiakaskokemuksen laajuus. Asiakkaat luottavat alan nykyisiin toimijoihin paremmin, kuin aluksi pieniin ja joustaviin FinTech-yhtiöihin. He saavat myös kokonaisvaltaisempaa palvelua perinteisimmiltä toimijoilta. Realistista on kuitenkin odottaa, että uudet toimijat saavat jalansijaa markkinoilta yhä enemmän. Osa perinteisistä toimijoista on myös valinnut liittoutumisen tien FinTechien kanssa. Kuka voittaa tässä – molemmatko?

Uusien toimijoiden haasteena on muun muassa keskinäinen kilpailu, joka näkyy tällä hetkellä esimerkiksi maksamiseen liittyvissä innovaatioissa. Kovenevan kilpailun myötä nykyisten tuotteiden ja palveluiden arvon säilyttäminen tarjoaa haasteita, samoin kuin esimerkiksi kasvun ja laajentumisen ylläpito tulevaisuudessa.

Osittain FinTech-toimijoiden joustavuus johtuu siitä, että ne toimivat osaksi tai kokonaan regulaation ulkopuolella. Finanssitoimialan sääntely ja sen mukanaan tuomat rajoitteet tai yllätykset voivat kuitenkin kohdistua jatkossa myös niihin. Osalta toimijoista voidaan vaatia toimilupia, lisäksi riskienhallinnan ja valvonnan vaatimukset kasvavat ja tietoturvan sekä sijoittajansuojan hallinta korostuvat varmasti jatkossa. Riskinä on, että alalle tulon kynnys nousee ja toiminnan joustavuus heikkenee. Lisäksi uudet innovaatiot vaativat rahoitusta.

Uusi suunta finanssitoimialalla

FinTech-toimijoiden menestymistä puoltavat ketteryys uusien ratkaisujen tuojana ja toteuttajana, Big Datan hyödyntäminen innovaatioissa sekä sosiaalisen median käyttäminen markkinointikanavana.

Jo nyt on varmaa että finanssitoimiala on muuttunut voimakkaasti, osittain regulaation sekä uuden teknologian ja innovaatioiden vuoksi, mutta myös uusien toimijoiden myötä. Perinteiset toimijat muokkaavat toimintaansa ennakoiden tulevaa sekä uusien kilpailijoiden toimintamalleja. Osa niistä onnistuu siinä, osa saattaa kuitenkin epäonnistua ja menettää markkinaosuuksiaan uusille toimijoille. FinTech-yhtiöt ovat tulevaisuuden suunnannäyttäjiä innovaatioiden kautta. Kuluttaja on väistämättä se, joka hyötyy alan kehityksestä ja uusien innovointien käyttöönotosta.

Timo Ankelo työskentelee KPMG:n Financial Services -toimialan liiketoiminnasta vastaavana partnerina Suomessa. Hän on toiminut tarkastuksen ja konsultoinnin eri tehtävissä lähes 25 vuoden ajan. Vapaa-aika kuluu lasten harrastusten parissa sekä puutarhan tarjoamissa haasteissa.